Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Certifikace

Společnost VHS stavby a.s. se s plnou zodpovědností hlásí k zabezpečování integrovaného systému řízení. Tento systém tvoří v naší společnosti systém managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001:2016, systém ochrany životního prostředí podle ČSN EN ISO 14001:2016 a systém bezpečné práce podle ČSN ISO 45001:2018. Kvalitou všech vykonávaných činností a procesů chceme dlouhodobě zajistit svou konkurenceschopnost a prosperitu v zájmu zákazníků, zaměstnanců a vlastníků.

POLITIKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU ŘÍZENÍ (ISŘ)

Společnost VHS stavby a.s. je stavební společnost, která působí v segmentu vodohospodářských staveb:

 • kanalizace a čistírny odpadních vod,

 • vodovody a vodojemy,

 • úpravny vody,

 • rybníky, krajinné inženýrství, protipovodňová opatření.

  Vedení společnost VHS stavby a.s. se s plnou zodpovědností hlásí k zabezpečování integrovaného systému řízení. Tento systém tvoří v naší společnosti Systém managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001:2016, Systém environmentálního managementu podle ČSN EN ISO 14001:2016, Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle ČSN ISO 45001:2018. Kvalitou všech vykonávaných činností a procesů chceme dlouhodobě zajistit svou konkurenceschopnost a prosperitu v zájmu zákazníků, zaměstnanců a vlastníků.

  Vedení společnosti si je vědomé své odpovědnosti vůči svým zákazníkům, zaměstnancům i ostatním zainteresovaným stranám a je v zájmu společnosti zajistit svou konkurenceschopnost a prosperitu.

  Společnost se na základě svých možnosti se zavazuje k:

  • Dodržování právních předpisů a požadavků zainteresovaných stran.

  • Dodržování požadavků vyplývajících z dokumentů ISŘ, k neustálému zlepšování procesů a činností s důrazem na efektivitu a kvalitu jednotlivých procesů.

  • Poskytování zdrojů pro dosahování cílů a vytváření pozitivního a motivujícího prostředí ke zvyšování celkové výkonnosti.

  • Ke zvyšování kvality prací k uspokojení potřeb zákazníků.

  • Minimalizování negativních dopadů naší činnosti na životní prostředí, zdraví a majetek, a to zejména zaváděním nových technologií a šetrným nakládáním se všemi zdroji a prostředky za účelem jejich optmálního využití.

  • Předcházení rizikům v oblasti BOZP a ochrany životního prostředí s maximálním možným úsilím na všech stupních řízení.

  • Analyzování rizik s vazbou k řízení kvality, životního prostředí a bezpečnosti práce.

  • Předcházení obchodním rizikům vyplývajících z interní analýzy.

  • Zefektivnění interní komunikace s cílem ideální informovanosti pro naplnění nastavené politiky ISŘ.

  • Zvyšování kvalifikace svých pracovníků v oblasti kvality, ochrany životního prostředí a BOZP.

   V Liberci dne 23. 1. 2023