Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

GDPR

INFORMAČNÍ DOKUMENT O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO TŘETÍ STRANY

Toto informační memorandum o zpracování osobních údajů popisuje zejména jakým způsobem, za jakým účelem a v jakém rozsahu zpracováváme Vaše osobní údaje. Dále Vám poskytuje informace o tom, jaká máte v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů práva. 

Společnost VHS stavby a.s., se sídlem Bánskobystrická 114/26, 460 08 Liberec, IČ:25183052 (dále také jen jako „společnost“), jakožto Váš obchodní partner zpracovává Vaše osobní údaje v rámci procesu zhotovování stavebních zakázek a při své podnikatelské činnosti. Zpracování osobních údajů provádíme v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“), vnitřními předpisy a zásadami společnosti a všemi platnými právními předpisy.

 Společnost zpracovává Vaše osobní údaje ve spojitosti s obchodními aktivitami a řízením svého provozu, typicky: 

 • V souvislosti s obchodními smlouvami a jejich plněními;

 • V souvislosti s účastí společnosti na veřejných zakázkách;

 • Pro řízení interního provozu (například správa internetových stránek);

 • V souvislosti s vyřizováním požadavků orgánů dohledu, jako například Úřadu pro ochranu osobních údajů ve spojitosti s GDPR. 

S jakýmikoliv dotazy nebo při uplatňování jakéhokoliv z Vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů se obracejte přímo na nás prostřednictvím kontaktů uvedených níže. 

VHS stavby a.s.

Bánskobystrická 114/26

460 08 Liberec

Telefon: +420 724 244 061

e-mail: poverenec@vhsstavby.cz 

Prostřednictvím uvedených kontaktů můžete také hlásit narušení zabezpečení ochrany osobních údajů a jakékoliv další podezření na porušování práv a povinností v oblasti ochrany osobních údajů. 

Veškeré zpracování osobních údajů probíhá pouze v nezbytném rozsahu, a to s ohledem na typ a kategorii osobních údajů. Vaše osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně dlouhou dobu pro naplnění účelu zpracování, například po dobu stanovenou právním předpisem. Chceme uchovávat pouze aktuální a přesné údaje, proto je průběžně aktualizujeme. Vhodné zabezpečení osobních údajů je nezbytnou součástí řádného zpracování osobních údajů, proto jsme implementovali různá opatření, abychom osobní údaje chránili před jakýmkoli neoprávněným přístupem. Naším cílem je v co největší míře zachovat Vaše soukromí, proto vždy řádně posuzujeme, zda určité zpracování je nezbytné a zda nepřiměřeně nezasahuje do Vašich práv a svobod.

Kategorie osobních údajů 

Zpracováváme následující kategorie Vašich osobních údajů: 

Údaje o totožnosti – jméno, příjmení, adresa, datum narození a další relevantní osobní údaje Kontaktní údaje – e-mail, telefonní číslo a další relevantní osobní údaje 

Profesní údaje – zaměstnavatel, zkušenost, pozice, číslo bankovního účtu a další relevantní osobní údaje 

Soubory cookies – krátké textové soubory, které se ukládají do Vašeho počítače při načtení našich webových stránek 

Můžeme také zpracovávat další osobní údaje, které nám vědomě poskytnete. 

Jak Vaše osobní údaje získáváme? 

Osobní údaje získáváme přímo od Vás, a to 

 • z komunikace nebo jednání po telefonu, e-mailem nebo prostřednictvím jiných komunikačních kanálů; 

 • pokud používáte naše internetové stránky. 

V některých případech můžeme Vaše osobní údaje získávat také od třetích osob 

 • pokud podepíšeme smlouvu s naším obchodním partnerem a Vaše osobní údaje jsou uvedeny jako kontaktní údaje podle této smlouvy, případně již v procesu přípravy smluvního vztahu s naším obchodním partnerem 

Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme? 

Vaše osobní údaje obecně archivujeme po dobu stanovenou právními předpisy, smlouvou či na základě našeho oprávněného zájmu. 

Osobní údaje, které zpracováváme z důvodu plnění naši právní povinnosti, uchováváme po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy. Až na výjimky, kdy právní předpisy stanoví delší dobu uchování určitých dokumentů, které mohou obsahovat osobní údaje, uchováváme osobní údaje zpracovávané pro plnění našich právních povinností maximálně po dobu 10 let. 

Osobní údaje, které zpracováváme z důvodu našeho oprávněného zájmu (zejména pro plnění smlouvy, kde jste kontaktní osobou našeho smluvního partnera), uchováváme po dobu účinnosti smlouvy a následně dokud trvá náš oprávněný zájem (zpravidla po dobu trvání promlčecích lhůt, kdy můžeme mít zájem uplatňovat nebo obhajovat naše právní nároky, a v případě zahájení soudního, rozhodčího, exekučního nebo jiného obdobného řízení, po dobu tohoto řízení a následně po dobu běhu lhůt pro podání mimořádných opravných prostředků a během řízení po podání mimořádných opravných prostředků). 

Kde Vaše údaje zpracováváme a komu je zpřístupňujete? 

V závislosti na účelu zpracování údajů můžeme Vaše údaje zpřístupňovat následujícím kategoriím třetích osob: 

 • příslušným orgánům státní správy (např. orgánům činným v trestním řízení, správcům daní, orgánu finančního dozoru, orgánu pro ochranu spotřebitelů); 

 • statutárním auditorům 

 • příslušným soudům 

Pro zpracování Vašich osobních údajů využíváme též služeb externích zpracovatelů. 

Vaše osobní údaje však zpřístupňujeme pouze v nezbytném rozsahu a v podobě nutné k dosažení účelů uvedených v tomto informačním memorandu a pouze našim smluvním partnerům, se kterými jsme podepsali smlouvy chránící Vaše práva a svobody týkající se Vašich osobních údajů. 

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze v Evropské unii. 

Před předáním Vašich osobních údajů vždy pečlivě vyhodnocujeme veškeré okolnosti tak, aby ochrana Vašich údajů dosahovala náležité úrovně. V souvislosti s předáním Vašich osobních údajů partnerům z jiných třetích zemí uzavíráme tzv. standardní smluvní doložky, které zaručují adekvátní úroveň ochrany. 

V souvislosti s předáváním Vašich osobních údajů do zahraničí máte možnost uplatnit veškerá Vaše práva a možnost domáhat se účinné právní ochrany za strany zahraničních orgánů veřejné moci. 

Jak Vaše osobní údaje zpracováváme? 

Zpracování Vašich osobních údajů může být jak manuální, tak automatizované. Automatizované zpracování probíhá v našich informačních systémech, případně v informačních systémech našich zpracovatelů. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány především vybranými zaměstnanci Společnosti. Učinili jsme taková opatření, aby k Vašim osobním údajům měli přístup pouze pověření a proškolení zaměstnanci a zpracovatelé, kteří se podílejí na jejich zpracování, a také aby tito zaměstnanci a zpracovatelé zachovávali mlčenlivost o veškerých skutečnostech, údajích a datech (osobních či jiných), o nichž se dozvěděli při výkonu své práce. Se všemi zpracovateli má Společnost uzavřenu písemnou smlouvu o zpracování osobních údajů, ve které klademe důraz na zabezpečení Vašich osobních údajů a která obsahuje identické záruky pro procesy zpracování osobních údajů u těchto zpracovatelů, jaké jsou nastaveny u nás. 

Vaše osobní údaje zpracováváme tak, že je shromažďujeme, ukládáme a třídíme v našich systémech, kontrolujeme jejich správnost a případně je aktualizujeme, třídíme je podle Vašeho vztahu k naší společnosti, a nakonec je likvidujeme. 

Na jakém právním základě a pro jaké účely Vaše osobní údaje využíváme?

Níže popisujeme právní základy pro zpracování Vašich osobních údajů a jednotlivé účely jejich zpracování: 

Plnění právních povinnosti 

Vztahují se na nás také auditní, daňové a účetní povinnosti. Proto zpřístupňujeme Vaše osobní údaje našim daňovým poradcům, auditorům a případným dalším poradcům, přičemž je vždy zajištěna důvěrnost těchto údajů. 

Naše oprávněné zájmy 

Vaše osobní údaje zpracováváme také na základě našich oprávněných zájmů, avšak pouze za předpokladu, že Vaše zájmy a základní práva a svobody nepřevažují náš oprávněný zájem. Před zahájením zpracování vždy důkladně poměřujeme Vaše zájmy s těmi našimi. Pokud se zpracováním nesouhlasíte, máte právo vznést námitku a my provedeme nové posouzení. 

Mnohdy není použití Vašich osobních údajů nezbytné k plnění smlouvy nebo zákonné povinnosti, jde však o zvyklosti či je to nutné z provozních, administrativních nebo jiných důvodů. 

Účely zpracování Vašich osobních údajů na základě našich oprávněných zájmů (resp. naše oprávněné zájmy) jsou následující: 

 • plnění smlouvy, kde jste uveden jako kontaktní osoba našeho smluvního partnera, 

 • vnitřní administrativní účely v rámci skupiny 

 • sledování návštěvnosti webových stránek 

 • zabezpečení webových stránek 

Jaká máte práva v oblasti ochrany osobních údajů? 

Vaše údaje zpracováváme zcela transparentním způsobem. Kdykoliv během zpracování Vašich osobních údajů můžete využít následujících práv: 

 • Máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, a na pořízení kopie Vašich osobních údajů, které zpracováváme. 

 • Máte právo na přenositelnost Vašich údajů, které jste nám poskytli nebo které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu nebo pro účely plnění smlouvy a které jsou zpracovávány automatizovaně. Údaje Vám zprostředkujeme v zabezpečeném souboru, který je strojově čitelný, takže si je můžete uložit nebo zpřístupnit dalším poskytovatelům služeb. Můžete nám také poskytnout údaje získané od jiných společností. Můžete vznést požadavek, abychom Vaše údaje poskytli jinému správci – to však můžeme zajistit pouze v případě, že je takový přenos technicky možný. Protože uvedený soubor obsahuje Vaše osobní údaje, doporučujeme je uložit na Vašem zařízení bezpečným způsobem. 

 • Zajišťujeme, aby byly Vaše údaje stále aktuální, takže Vás jednou za čas a tehdy, kdy to vyžaduje zákon, žádáme o jejich kontrolu. Pokud nicméně zjistíte, že údaje, které o Vás máme, nejsou správné, můžete požádat o opravu chybných údajů a prostřednictvím výše zmíněných kontaktních údajů je možné doplnit údaje nekompletní či přidat údaje dodatečné. 

 • Máte právo požádat o omezení zpracování osobních údajů 

 • pod dobu, kdy bude ověřována jejich správnost v návaznosti na předchozí bod tohoto dokumentu, 

 • v případě, že zpracování osobních údajů je protiprávní, ale odmítáte výmaz svých osobních údajů, 

 • v případě, že již osobní údaje nepotřebujeme, ale požadujete je pro určení, výkon nebo obhajobu Vašich právních nároků nebo 

 • v případě, že vznesete námitku proti zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu. 

 • Máte také právo požádat o výmaz Vašich osobních údajů, ovšem pouze v zákonem stanovených případech: 

 • Vaše údaje již pro nás nejsou nezbytné nebo byla překročena ujednaná doba uchovávání; 

 • v případě, že jsou Vaše údaje zpracovávány na základě Vašeho souhlasu, jste tento souhlas odvolali;

 • nesouhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů na základě našeho oprávněného zájmu; než budou Vaše zájmy ověřeny, zpracování omezíme a pokud budou mít Vaše práva přednost, údaje na Vaši žádost vymažeme; 

 • osobní údaje musí být vymazány, je-li to nezbytné ke splnění zákonné povinnosti; 

 • je-li zpracování protiprávní. 

 • Neexistuje-li pro to právní základ, Vaše údaje nebudeme mazat ani omezovat jejich zpracování. 

 • Pokud si přejete požádat o výkon některého z Vašich práv uvedených výše, můžete tak učinit písemně či osobně na výše uvedeném kontaktu. 

 • Domníváte-li se, že došlo v souvislosti se zpracováním údajů k porušení Vašich práv, máte právo obrátit se na příslušný dozorový úřad (zpravidla Úřad pro ochranu osobních údajů, adresa Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7) nebo na příslušný soud. 

 • Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů na základě našeho oprávněného zájmu; pokud si přejete takovou námitku vznést, můžete tak učinit osobně na personálním oddělení společnosti, Vezměte prosím na vědomí, že pokud shledáme, že náš oprávněný zájem převáží nad Vašimi právy a svobodami, můžeme ve zpracování Vašich osobních údajů pokračovat. Bude-li Vaše námitka shledána oprávněnou, může to znamenat, že nebudeme nadále Vaše osobní údaje za daným účelem zpracovávat. 

Aktualizace 

Toto informační memorandum průběžně kontrolujeme a můžeme jej příležitostně měnit (především aby byl dodržen soulad s právními předpisy a postupy ochrany osobních údajů). Aktualizované verze budou k dispozici na našich internetových stránkách www.vhsstavby.cz, přičemž Vás na změnu vždy upozorníme.

Aktualizováno dne 24.11.2022.

INFORMAČNÍ MEMORANDUM O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO UCHAZEČE O ZAMĚSTNÁNÍ

V průběhu provádění výběrového řízení na volnou pracovní pozici musíme učinit určité kroky, v rámci kterých dochází ke zpracování Vašich osobních údajů, jako uchazečů o zaměstnání.

Toto informační memorandum o zpracování osobních údajů popisuje zejména jakým způsobem, za jakým účelem a v jakém rozsahu zpracováváme Vaše osobní údaje. Dále Vám poskytuje informace o tom, jaká máte v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů práva. 

Společnost VHS stavby a.s., jakožto Váš potencionální zaměstnavatel zpracovává Vaše osobní údaje v rámci procesu náboru nových zaměstnanců. Zpracování osobních údajů provádíme v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“), vnitřními předpisy a zásadami společnosti VHS stavby a.s. a všemi platnými právními předpisy. 

S jakýmikoliv dotazy nebo při uplatňování jakéhokoliv z Vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů se obracejte přímo na nás prostřednictvím kontaktů uvedených níže. 

VHS stavby a.s. 

Bánskobystrická 114/26 

460 08 Liberec

E-mail: poverenec@vhsstavby.cz 

Telefon: +420 724 244 061

Prostřednictvím uvedených kontaktů můžete také hlásit narušení zabezpečení ochrany osobních údajů a jakékoliv další podezření na porušování práv a povinností v oblasti ochrany osobních údajů.

Veškeré zpracování osobních údajů probíhá pouze v nezbytném rozsahu, a to s ohledem na typ a kategorii osobních údajů. Vaše osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně dlouhou dobu pro naplnění účelu zpracování, například po dobu stanovenou právním předpisem. Chceme uchovávat pouze aktuální a přesné údaje, proto je průběžně aktualizujeme. Vhodné zabezpečení osobních údajů je nezbytnou součástí řádného zpracování osobních údajů, proto jsme implementovali různá opatření, abychom osobní údaje chránili před jakýmkoli neoprávněným přístupem. Naším cílem je v co největší míře zachovat Vaše soukromí, proto vždy řádně posuzujeme, zda určité zpracování je nezbytné a zda nepřiměřeně nezasahuje do Vašich práv a svobod. 

Kategorie osobních údajů 

Zpracováváme následující kategorie Vašich osobních údajů: 

Údaje o totožnosti – jméno, příjmení, adresa, datum narození, rodné číslo, státní příslušnost, místo narození, věk, tituly, rodinný stav, fotografie další relevantní osobní údaje, které jste poskytl naší společnosti ve vašem životopise 

Kontaktní údaje – e-mail, telefonní číslo, korespondenční adresa a další relevantní osobní údaje, které jste poskytl naší společnosti ve vašem životopise 

Profesní údaje – stávající a předchozí zaměstnavatelé, zkušenosti, pracovní pozice, vzdělání, další údaje obsažené v životopisu a další relevantní osobní údaje, které jste poskytl naší společnosti 

Údaje o neexistenci záznamu v rejstříku trestů (je-li nezbytné pro danou pracovní pozici) 

Jak Vaše údaje získáváme? 

Osobní údaje získáváme primárně přímo od Vás: 

 • poskytnuté za účelem účasti ve výběrovém řízení; 

 • poskytnuté za účelem přípravy pracovní smlouvy nebo dohody o práci konané mimo pracovní poměr 

 • poskytnuté za účelem prověření splnění zákonných podmínek (je-li to nezbytné pro danou pozici)

Osobní údaje získáváme také z dalších veřejně přístupných i neveřejných rejstříků a evidencí a dalších obdobných zdrojů, zejména: 

 • z obchodního rejstříku; 

 • ze živnostenského rejstříku; 

 • z insolvenčního rejstříku; 

 • z centrální evidence exekucí; 

 • z databáze neplatných dokladů MV ČR; nebo 

 • z profesních sociálních sítí. 

 

Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme? 

Vaše osobní údaje uchováváme zpravidla po dobu trvání výběrového řízení, poté jsou osobní údaje včetně poskytnutých dokumentů zničeny. V případě Vašeho přijetí do zaměstnání Vás budeme informovat o dalším zpracování Vašich osobních údajů skrze informační memorandum pro zaměstnance. 

Kde Vaše údaje zpracováváme a komu je zpřístupňujeme? 

Pro zpracování Vašich osobních údajů využíváme služeb externích zpracovatelů. Využíváme následující kategorie zpracovatelů: personální agentury a poskytovatelé profesních psychodiagnostických služeb. Informace o zpřístupňování údajů si můžete vyžádat prostřednictvím našeho personálního oddělení. 

Vaše osobní údaje zpřístupňujeme pouze v nezbytném rozsahu a v podobě nutné k dosažení účelů uvedených v tomto informačním memorandu a pouze našim smluvním partnerům, se kterými jsme podepsali smlouvy chránící Vaše práva a svobody týkající se Vašich osobních údajů. 

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze v Evropské unii. 

Před předáním Vašich osobních údajů vždy pečlivě vyhodnocujeme veškeré okolnosti tak, aby ochrana Vašich údajů dosahovala náležité úrovně. V souvislosti s předáním Vašich osobních údajů partnerům uzavíráme tzv. standardní smluvní doložky, které zaručují adekvátní úroveň ochrany. 

Jak Vaše osobní údaje zpracováváme? 

Zpracování Vašich osobních údajů provádíme manuálně. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány především vybranými zaměstnanci Společnosti. Učinili jsme taková opatření, aby k Vašim osobním údajům měli přístup pouze pověření a proškolení zaměstnanci a zpracovatelé, kteří se podílejí na jejich zpracování, a také, aby tito zaměstnanci a zpracovatelé zachovávali mlčenlivost o veškerých skutečnostech, údajích a datech (osobních či jiných), o nichž se dozvěděli při výkonu své práce. Se všemi zpracovateli máme uzavřenu písemnou smlouvu o zpracování osobních údajů, ve které klademe důraz na zabezpečení Vašich osobních údajů a která obsahuje identické záruky pro procesy zpracování osobních údajů u těchto zpracovatelů, jaké jsou nastaveny u nás. 

Vaše osobní údaje zpracováváme tak, že je shromažďujeme, ukládáme a třídíme v našich systémech, kontrolujeme jejich správnost a případně je aktualizujeme, a nakonec je likvidujeme. 

Na jakém právním základě a pro jaké účely Vaše osobní údaje využíváme? 

Níže popisujeme právní základy pro zpracování Vašich osobních údajů a jednotlivé účely jejich zpracování: 

Jednání o smlouvě 

Projevíte-li zájem o námi nabízenou pracovní pozici, jsme oprávnění zpracovávat Vaše osobní údaje, které nám poskytnete, abychom mohli řádně provést výběrové řízení a uzavřít smlouvu s vybraným kandidátem. 

Získané osobní údaje zpracováváme k následujícím účelům: 

 • vyhodnocení kvalifikace; 

 • pozvání na všechna kola výběrového řízení; 

 • provádění komunikace ohledně výběrového řízení. 

Naše oprávněné zájmy 

Vaše osobní údaje zpracováváme také na základě našich oprávněných zájmů, avšak pouze za předpokladu, že Vaše zájmy a základní práva a svobody nepřevažují náš oprávněný zájem. Před zahájením zpracování vždy důkladně poměřujeme Vaše zájmy s těmi našimi. Naším oprávněným zájmem je především ověření Vámi poskytnutých informací. Pokud se zpracováním nesouhlasíte, máte právo vznést námitku a my provedeme nové posouzení. 

Účely zpracování Vašich osobních údajů na základě našich oprávněných zájmů jsou následující: 

 • prověření Vámi poskytnutých informací a dokladů; 

 • vyhodnocení Vašich profilů na různých profesních sociálních sítích (např. LinkedIn). 

Vaše osobní údaje dostupné na sociálních sítích shromažďujeme a zpracováváme jen do té míry, do níž se přímo vztahují k výkonu příslušné pozice. Nikdy neprověřujeme profily na čistě soukromých sociálních sítích (např. Facebook). 

Jaká máte práva v oblasti ochrany osobních údajů? 

Vaše údaje zpracováváme zcela transparentním způsobem. Kdykoliv během zpracování Vašich osobních údajů můžete využít následujících práv: 

 • Máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, a na pořízení kopie Vašich osobních údajů, které zpracováváme. 

 • Máte právo na přenositelnost Vašich údajů, které jste nám poskytli nebo které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu nebo pro účely plnění smlouvy a které jsou zpracovávány automatizovaně. Údaje Vám zprostředkujeme v zabezpečeném souboru, který je strojově čitelný, takže si je můžete uložit nebo zpřístupnit dalším poskytovatelům služeb. Můžete nám také poskytnout údaje získané od jiných společností. Můžete vznést požadavek, abychom Vaše údaje poskytli jinému správci – to však můžeme zajistit pouze v případě, že je takový přenos technicky možný. Protože uvedený soubor obsahuje Vaše osobní údaje, doporučujeme je uložit na Vašem zařízení bezpečným způsobem. 

 • Zajišťujeme, aby byly Vaše údaje stále aktuální, takže Vás jednou za čas a tehdy, kdy to vyžaduje zákon, žádáme o jejich kontrolu. Pokud nicméně zjistíte, že údaje, které o Vás máme, nejsou správné, můžete požádat o opravu chybných údajů a prostřednictvím výše zmíněných kontaktních údajů je možné doplnit údaje nekompletní či přidat údaje dodatečné. 

 • Máte právo požádat o omezení zpracování osobních údajů 

 • po dobu, kdy bude ověřována jejich správnost v návaznosti na předchozí bod tohoto dokumentu, 

 • v případě, že zpracování osobních údajů je protiprávní, ale odmítáte výmaz svých osobních údajů, 

 • v případě, že již osobní údaje nepotřebujeme, ale požadujete je pro určení, výkon nebo obhajobu Vašich právních nároků nebo 

 • v případě, že vznesete námitku proti zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu. 

 • Máte také právo požádat o výmaz Vašich osobních údajů, ovšem pouze v zákonem stanovených případech: 

 • Vaše údaje již pro nás nejsou nezbytné nebo byla překročena ujednaná doba uchovávání; 

 • v případě, že jsou Vaše údaje zpracovávány na základě Vašeho souhlasu, jste tento souhlas odvolali; 

 • nesouhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů na základě našeho oprávněného zájmu; než budou Vaše zájmy ověřeny, zpracování omezíme a pokud budou mít Vaše práva přednost, údaje na Vaši žádost vymažeme; 

 • osobní údaje musí být vymazány, je-li to nezbytné ke splnění zákonné povinnosti; 

 • je-li zpracování protiprávní. 

Neexistuje-li pro to právní základ, Vaše údaje nebudeme mazat ani omezovat jejich zpracování. 

 • Pokud si přejete požádat o výkon některého z Vašich práv uvedených výše, můžete tak učinit písemně či osobně na personálním oddělení Společnosti. 

 • Domníváte-li se, že došlo v souvislosti se zpracováním údajů k porušení Vašich práv, máte právo obrátit se na příslušný dozorový úřad (zpravidla Úřad pro ochranu osobních údajů, adresa Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7) nebo na příslušný soud. 

Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů na základě našeho oprávněného zájmu; pokud si přejete takovou námitku vznést, můžete tak učinit osobně na personálním oddělení společnosti, Vezměte prosím na vědomí, že pokud shledáme, že náš oprávněný zájem převáží nad Vašimi právy a svobodami, můžeme ve zpracování Vašich osobních údajů pokračovat. Bude-li Vaše námitka shledána oprávněnou, může to znamenat, že nebudeme nadále Vaše osobní údaje za daným účelem zpracovávat. 

Aktualizace 

Toto informační memorandum průběžně kontrolujeme a můžeme jej příležitostně měnit (především aby byl dodržen soulad s právními předpisy a postupy ochrany osobních údajů). Aktualizované verze budou k dispozici na našich internetových stránkách www.vhsstavby.cz, přičemž Vás na změnu vždy upozorníme. 

Aktualizováno dne 24.11.2022.

INFORMAČNÍ DOKUMENT O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ZAMĚSTNANCE

Toto informační memorandum o zpracování osobních údajů popisuje zejména jakým způsobem, za jakým účelem a v jakém rozsahu zpracováváme Vaše osobní údaje. Dále Vám poskytuje informace o tom, jaká máte v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů práva. Dále v tomto memorandu naleznete přehledné informace o způsobu použití a účelu monitorovacích technologií. 

Společnost VHS stavby a.s., jakožto Váš zaměstnavatel zpracovává Vaše osobní údaje v rámci Vašeho pracovně-právního vztahu. Zpracování osobních údajů provádíme v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“), vnitřními předpisy a zásadami společnosti VHS stavby a.s. a všemi platnými právními předpisy. 

S jakýmikoliv dotazy nebo při uplatňování jakéhokoliv z Vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů se obracejte přímo na nás prostřednictvím kontaktů uvedených níže. 

VHS stavby a.s. 

Bánskobystrická 114/26 

460 08 Liberec

E-mail: poverenec@vhsstavby.cz 

Telefon: +420 724 244 061

 

Prostřednictvím uvedených kontaktů můžete také hlásit narušení zabezpečení ochrany osobních údajů a jakékoliv další podezření na porušování práv a povinností v oblasti ochrany osobních údajů. 

Veškeré zpracování osobních údajů probíhá pouze v nezbytném rozsahu, a to s ohledem na typ a kategorii osobních údajů. Vaše osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně dlouhou dobu pro naplnění účelu zpracování, například po dobu stanovenou právním předpisem. Chceme uchovávat pouze aktuální a přesné údaje, proto je průběžně aktualizujeme. Vhodné zabezpečení osobních údajů je nezbytnou součástí řádného zpracování osobních údajů, proto jsme implementovali různá opatření, abychom osobní údaje chránili před jakýmkoli neoprávněným přístupem. Naším cílem je v co největší míře zachovat Vaše soukromí, proto vždy řádně posuzujeme, zda určité zpracování je nezbytné a zda nepřiměřeně nezasahuje do Vašich práv a svobod. 

Kategorie osobních údajů 

Zpracováváme následující kategorie Vašich osobních údajů: 

Údaje o totožnosti – jméno, příjmení, adresa, datum narození, rodné číslo, státní příslušnost, místo narození, číslo občanského průkazu, číslo cestovního pasu (u zahraničních zaměstnanců), datum vypršení platnosti víza (u zahraničních zaměstnanců), věk, tituly, datum narození, fotografie a další relevantní osobní údaje 

Kontaktní údaje – e-mail, telefonní číslo, korespondenční adresa a další relevantní osobní údaje 

Údaje související se zaměstnáním – název pracovní pozice, datum nástupu do práce, datum platnosti smlouvy, místo výkonu práce, datum ukončení práce, záznam o počtu odpracovaných hodin, odměna, další osobní údaje obsažené v pracovní smlouvě, osobní údaje obsažené na řidičském průkazu v případě zaměstnance, který v souvislosti se s výkonem sjednaného druhu práce řídí osobní automobil, zdravotní pojišťovna, informace o podnikání či dalším pracovním poměru, údaje pro roční zúčtování daně a další relevantní osobní údaje nutné k výkonu prováděné činnosti, např. OBÚ – osvědčení - odborná způsobilost, OBÚ – osvědčení - provádění dané činnosti, ČKAIT- autorizovaný technik, autorizovaný inženýr, ČÚZK – úřední oprávnění, ČSSP – osvědčení – odborná způsobilost. 

Údaje o osobním životě – jména a příjmení dětí, data narození dětí, rodná čísla dětí, rodinný stav a další relevantní osobní údaje 

Profesní údaje – předchozí zaměstnavatelé, zkušenosti, pracovní pozice, mzda, vzdělání, další údaje obsažené v životopisu a další relevantní osobní údaje 

Finanční údaje – název banky, číslo účtu a další relevantní osobní údaje 

Podobizna – veškeré osobní údaje zjistitelné ze zachycené podobizny na fotografii nebo videu 

Údaje o záznamech v rejstříku trestů (je-li nezbytné pro danou pracovní pozici) – výpis z rejstříku trestů 

Zvláštní kategorie osobních údajů (citlivé údaje) – zdravotní stav, informace o invaliditě a další relevantní osobní údaje pro řešení pracovních úrazů a nemocí z povolání 

K čemu potřebujeme rodné číslo? 

Respektujeme zvláštní ochranný režim rodného čísla, proto jej zpracováváme výlučně jen tehdy, vyžaduje-li to zvláštní právní předpis. Rodné číslo potřebujeme zejména pro komunikaci s orgány veřejné moci v souvislosti se zdaněním Vašich příjmů a placením odvodů na sociální a zdravotní pojištění. 

Jak Vaše údaje získáváme? 

Osobní údaje získáváme primárně přímo od Vás: 

 • poskytnuté za účelem přípravy pracovní smlouvy nebo dohody o práci konané mimo pracovní poměr; 

 • poskytnuté při podpisu připravené smlouvy; 

 • poskytnuté během doby trvání pracovního poměru. 

Výjimečně mohou nastat situace, kdy Vaše osobní údaje získáme od třetí osoby, kterou může být např. exekutor, insolvenční správce nebo jiný orgán veřejné moci.

Osobní údaje získáváme také z veřejně přístupných i neveřejných rejstříků, evidencí a dalších obdobných zdrojů, zejména: 

 • z obchodního rejstříku; 

 • ze živnostenského rejstříku; 

 • z insolvenčního rejstříku; 

 • z centrální evidence exekucí; 

 • z databáze neplatných dokladů MV ČR; nebo 

 • z profesních sociálních sítí. 

Jak dlouho Vaše osobní údaje uchováváme? 

Vaše osobní údaje uchováváme zpravidla po dobu trvání (platnosti) pracovní smlouvy či dohody o práci konané mimo pracovní poměr. 

Ve vztahu k některým osobním údajům však máme zákonnou povinnost tyto údaje uchovávat i po skončení Vašeho pracovního poměru. Jedná se zejména o osobní údaje uvedené: 

 • na stejnopisech evidenčních listů (3 roky); 

 • na účetních podkladech (5 let); 

 • na záznamech o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (10 let); a 

 • na mzdových listech nebo účetních záznamech o údajích potřebných pro účely důchodového pojištění (30 let) – za účetní záznamy o těchto skutečnostech se vždy považují doklady o druhu, vzniku a skončení pracovněprávního vztahu, záznamy o pracovních úrazech a o nemocech z povolání a záznamy o evidenci pracovní doby včetně doby pracovního volna bez náhrady příjmu. 

S ohledem na náš oprávněný zájem bránit naše práva a obhajovat naše nároky v případném sporu vzniklém v souvislosti s Vaším pracovním poměrem, budeme uchovávat dokumenty, které můžeme pro tyto účely potřebovat, po dobu 4 let od ukončení pracovního poměru, resp. od okamžiku, kdy vůči Vám splněn ze strany Společnosti poslední finanční závazek (podle toho, co nastane později), není-li výše uvedena delší doba. 

Kde Vaše údaje zpracováváme a komu je zpřístupňujeme? 

V závislosti na účelu zpracování osobních údajů můžeme Vaše údaje zpřístupňovat těmto kategoriím třetích osob: 

 • příslušným orgánům státní správy (např. orgánům činným v trestním řízení, správcům daní, orgánu finančního dozoru, orgánům sociálního zabezpečení, exekutorům); nebo 

 • příslušným soudům 

 • jiným subjektům stanoví-li tak obecně závazný předpis, nebo závazné rozhodnutí soudu, nebo jiného orgánu státní správy apod. 

Pro zpracování Vašich osobních údajů využíváme též služeb externích zpracovatelů, se kterými máme uzavřenu relevantní smlouvu o zpracování osobních údajů. Využíváme následující kategorie zpracovatelů: poskytovatelé benefitů, externí školící agentury, personální agentury a poskytovatelé profesních psychodiagnostických služeb. Informace o zpřístupňování údajů těmto subjektům a jejich seznam si můžete vyžádat prostřednictvím našeho personálního oddělení. 

Vaše osobní údaje však zpřístupňujeme pouze v nezbytném rozsahu a v podobě nutné k dosažení účelů uvedených v tomto informačním memorandu a pouze osobám, které Vaše osobní údaje potřebují pro výkon činnosti, nebo našim smluvním partnerům, se kterými jsme podepsali smlouvy chránící Vaše práva a svobody týkající se Vašich osobních údajů. 

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze v Evropské unii. 

Před předáním Vašich osobních údajů vždy pečlivě vyhodnocujeme veškeré okolnosti tak, aby ochrana Vašich údajů dosahovala náležité úrovně. V souvislosti s předáním Vašich osobních údajů partnerům z jiných třetích zemí uzavíráme tzv. standardní smluvní doložky, které zaručují adekvátní úroveň ochrany. 

V souvislosti s předáváním Vašich osobních údajů do zahraničí máte možnost uplatnit veškerá Vaše práva a možnost domáhat se účinné právní ochrany za strany zahraničních orgánů veřejné moci. 

Jak Vaše osobní údaje zpracováváme? 

Zpracování Vašich osobních údajů může být jak manuální, tak automatizované. Automatizované zpracování probíhá v našich informačních systémech, případně v informačních systémech našich zpracovatelů. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány především vybranými zaměstnanci Společnosti. Učinili jsme taková opatření, aby k Vašim osobním údajům měli přístup pouze pověření a proškolení zaměstnanci a zpracovatelé, kteří se podílejí na jejich zpracování, a také aby tito zaměstnanci a zpracovatelé zachovávali mlčenlivost o veškerých skutečnostech, údajích a datech (osobních či jiných), o nichž se dozvěděli při výkonu své práce. Se všemi zpracovateli má Společnosti uzavřenu písemnou smlouvu o zpracování osobních údajů, ve které klademe důraz na zabezpečení Vašich osobních údajů a která obsahuje identické záruky pro procesy zpracování osobních údajů u těchto zpracovatelů, jaké jsou nastaveny u nás. 

Vaše osobní údaje zpracováváme tak, že je shromažďujeme, ukládáme a třídíme v našich systémech, kontrolujeme jejich správnost a případně je aktualizujeme, třídíme je podle Vašeho vztahu k naší společnosti (budoucí, stávající a bývalý zaměstnanec) a nakonec je likvidujeme. 

Na jakém právním základě a pro jaké účely Vaše osobní údaje využíváme? 

Níže popisujeme právní základy pro zpracování Vašich osobních údajů a jednotlivé účely jejich zpracování: 

Plnění smlouvy 

Náš vzájemný vztah je založen pracovní smlouvou nebo dohodou o pracích konaných mimo pracovní poměr. Abychom mohli smlouvu uzavřít a řádně plnit, musíme zpracovávat Vaše osobní údaje. 

K plnění pracovní smlouvy nebo dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr využíváme následující kategorie Vašich osobních údajů: 

 • údaje o totožnosti (s výjimkou rodného čísla); 

 • kontaktní údaje; 

 • údaje související se zaměstnáním; 

 • údaje o osobním životě; 

 • kontaktní údaje pro případ nouze; 

 • profesní údaje; 

 • finanční údaje; 

 • údaje o záznamech v rejstříku trestů; 

 • zvláštní kategorie údajů (citlivé údaje). 

Při plnění smlouvy používáme Vaše osobní údaje k následujícím konkrétním účelům: 

 • vedení evidence zaměstnanců; 

 • výpočtu a výplatě mzdy a náhrad zaměstnanci; 

 • zpracování ročního zúčtování daně; 

 • plnění zaměstnaneckých práv; 

 • řízení, plánování a organizace práce; 

 • záznam a vykazování pracovní doby; 

 • evidence rodinných příslušníků v rámci personálních záznamů – nejbližší příbuzný, kontakt v případě nouze, zaměstnanecké výhody, pojištění atd.; 

 • ukončení pracovního poměru. 

Plnění právních povinností 

Pracovněprávní a další právní předpisy České republiky a Evropské unie nám ukládají povinnosti, jež vyžadují zpracování Vašich osobních údajů. Uchovávat a zpřístupnit Vaše osobní údaje může být nutné také z důvodu vyhovění požadavkům dozorových orgánů, soudů a regulačních orgánů České republiky, Evropské unie a případně dalších členských států.

Vztahují se na nás také auditní, daňové a účetní povinnosti. Proto zpřístupňujeme Vaše osobní údaje našim daňovým poradcům, auditorům a případným dalším poradcům, přičemž je vždy zajištěna důvěrnost těchto údajů. 

Z právních předpisů (včetně mezinárodních smluv) pro nás mohou plynout další povinnosti, při nichž dochází ke zpracování Vašich osobních údajů. 

Pro dodržení těchto právních povinností zpracováváme následující kategorie Vašich osobních údajů: 

 • údaje o totožnosti; 

 • kontaktní údaje; 

 • údaje související se zaměstnáním; 

 • údaje o osobním životě; 

 • profesní údaje; 

 • finanční údaje; 

 • údaje o záznamech v rejstříku trestů; 

 • zvláštní kategorie údajů (citlivé údaje). 

Uvedené osobní údaje budou vždy zpracovány výhradně za účelem plnění stanovené právní povinnosti, například k: 

 • vedení evidence zaměstnanců; 

 • odvádění zákonných odvodů za zaměstnance; 

 • zpracování administrativy týkající se služebních cest; 

 • zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; 

 • zajištění rovného zacházení a diverzity na pracovišti; 

 • vyšetřování a oznamování narušení zabezpečení osobních údajů. 

Za účelem dodržení těchto právních povinností uchováváme Vaše osobní údaje po dobu stanovenou zvláštními právními předpisy. Bližší informace ohledně délky ukládání osobních údajů naleznete výše. 

Naše oprávněné zájmy 

Vaše osobní údaje zpracováváme také na základě našich oprávněných zájmů, avšak pouze za předpokladu, že Vaše zájmy a základní práva a svobody nepřevažují náš oprávněný zájem. Před zahájením zpracování vždy důkladně poměřujeme Vaše zájmy s těmi našimi. Pokud se zpracováním nesouhlasíte, máte právo vznést námitku a my provedeme nové posouzení. 

Mnohdy není použití Vašich osobních údajů nezbytné k plnění pracovní smlouvy nebo zákonné povinnosti, jde však o zvyklosti či je to nutné z provozních, administrativních, personálních nebo jiných důvodů souvisejících se zaměstnaneckým poměrem a interakcí se zaměstnanci. 

Na základě našich oprávněných zájmů zpracováváme následující kategorie Vašich osobních údajů: 

 • údaje o totožnosti (s výjimkou rodného čísla); 

 • kontaktní údaje; 

 • údaje související se zaměstnáním; 

 • údaje o osobním životě; 

 • kontaktní údaje pro případ nouze; 

 • údaje o místě výkonu práce; 

 • profesní údaje; 

 • finanční údaje; 

 • hlasový záznam (pouze u zaměstnanců vykonávajících práci na pozici operátor call centra); 

 • podobizna. 

Účely zpracování Vašich osobních údajů na základě našich oprávněných zájmů (resp. naše oprávněné zájmy) jsou následující: 

 • ochrana našeho majetku a majetku zákazníků; včetně zabezpečení dat Společnosti; 

 • zajištění přístupu na pracoviště a provoz; 

 • zajištění administrativních potřeb Společnosti, řízení pracovní síly a počtu zaměstnanců, provádění prognóz a plánování; 

 • ověřování odborné způsobilosti zaměstnanců a bezpečnostní prověrky v oblasti náboru a personálního řízení; 

 • hodnocení a rozvoj zaměstnanců; 

 • obhajoba v případě sporů a ochrana a uplatňování právních nároků Společnosti; 

 • řízení rizik společnosti, ochrana proti podvodům a jejich vyšetřování; 

 • odhalování a oznamování narušení datové bezpečnosti a vyšetřování bezpečnostních incidentů; 

 • provádění monitoringu IT zařízení a přístupu k systémům a provozování kamerového systému se záznamem; 

 • využití osobních údajů pro zdokonalování a vývoj produktů a služeb společnosti; 

 • zaznamenání polohy služebních automobilů za účelem monitoringu služebních jízd zaměstnanců 

 • prověřování podnětů a oznámení ze strany zaměstnanců (tzv. whistleblowing). 

Vždy v průběhu zpracování Vašich osobních údajů na základě našeho oprávněného zájmu bereme v úvahu Vaše zájmy a práva vyplývající z právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů. Dbáme na to, aby Vaše právo na soukromí bylo dotčeno v co nejmenší míře. 

Souhlas 

Údaje mohou být zpracovávány také na základě Vašeho souhlasu. Je Vám bylo umožněno vyjádřit souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, zejména pro využití: 

 • budování vnitropodnikové kultury, 

 • umožnění rozvíjení zaměstnanců, 

 • upevňování kolektivu, 

 • rozšíření možných benefitů poskytovaných zaměstnancům společnosti, 

 • vylepšování pracovního prostředí 

 • sportovních aktivit zaměstnanců mimo pracovní poměry a zveřejňování informací o těchto akcích. 

 • prezentace technologií – web, sociální sítě 

Udělení takového souhlasu je zcela dobrovolné a jeho neudělení nemá žádný negativní vliv na Vaše postavení ve společnosti. 

Váš souhlas můžete kdykoli odvolat písemně či osobně na personálním oddělení Společnosti.

Jak Vás při práci monitorujeme? 

Při práci v našich prostorách a s našimi pracovními nástroji dochází k monitorování určitých míst, zařízení nebo činností. Níže blíže uvádíme naše monitorovací postupy. 

Kamerový systém CCTV 

V současnosti za účelem ochrany majetku společnosti monitorujeme kamerovým systémem tato místa: 

 • vstupní prostory a parkoviště sídla Společnosti

Přestávkové a odpočinkové a kancelářské místnosti a sanitární prostory monitorovány nejsou. 

Výslovně zaručujeme, že na základě provedených záznamů nedochází ke kontrole Vašeho chování a pracovního výkonu. Pouze v ojedinělých případech (úmyslné zničení majetku, odcizení věci apod.) dochází k předání kopie záznamu příslušným orgánům veřejné moci (např. Policii ČR). 

Kamerové záznamy mohou být uchovávány až po dobu 7 dní. Bezpečnost zpracování zajišťují vhodná technická a organizační opatření, která chrání kamerové záznamy před jakýmkoli neoprávněným přístupem. 

Dohled nad informačními systémy 

Naše společnost provádí monitoring informačních systémů a aplikací a uchovává záznamy (logy) o jejich využívání. Logy jsou automaticky vyhodnocovány a v případě detekce podezřelých přístupů a operací jsou tyto aktivity zaznamenány a vyšetřeny. Současně je blokován přístup na některé webové stránky, zejména na ty, jejichž obsahem je sexuální tématika, volnočasové sociální sítě, stránky nevhodného obsahu v rozporu s etikou společnosti, stránky podporující násilí, nenávist k určitým skupinám občanů, terorismu a další, které jsou v rozporu s etikou naší společnosti. 

Prevence úniku informací 

Naše společnost používá software pro prevenci úniku informací a další nástroje pro zajištění souladu se zákony o ochraně osobních údajů a se smluvními požadavky našich klientů. Provádíme monitoring a automatické vyhodnocování dat odesílaných mimo systémy společnosti ze zařízení, která Vám byla přidělena k výkonu Vaší práce. V případě detekce odeslání nebo pokusu o odeslání dat, které je v rozporu se zásadami ochrany informací, jsou tyto aktivity zaznamenány a vyšetřeny. 

Abychom omezili případný negativní dopad našich monitorovacích opatření na Vaše soukromí, je monitoring pečlivě navržen a probíhá pouze na některých místech (např. je zakázán v přestávkových místnostech).

Zaznamenání polohy služebního automobilu 

Z titulu našeho oprávněného zájmu a pouze ve velmi omezeném rozsahu zpracováváme GPS souřadnice služebních automobilů za účelem (i) automatické tvorby tzv. knihy jízd, a dále za účelem (ii) ochrany majetku společnosti. 

Při výkonu Vaší práce je společností vyžadováno, abyste měl GPS lokátor zapnutý. Naše společnost nikterak nesleduje informace o poloze služebních automobilů v rámci Vašeho soukromého života. Za tímto účelem máte možnost GPS lokátor vypnout. 

Jaká máte práva v oblasti ochrany osobních údajů? 

Vaše údaje zpracováváme zcela transparentním způsobem. Kdykoliv během zpracování Vašich osobních údajů můžete využít následujících práv: 

 • Máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, a na pořízení kopie Vašich osobních údajů, které zpracováváme. 

 • Máte právo na přenositelnost Vašich údajů, které jste nám poskytli nebo které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu nebo pro účely plnění smlouvy a které jsou zpracovávány automatizovaně. Údaje Vám zprostředkujeme v zabezpečeném souboru, který je strojově čitelný, takže si je můžete uložit nebo zpřístupnit dalším poskytovatelům služeb. Můžete nám také poskytnout údaje získané od jiných společností. Můžete vznést požadavek, abychom Vaše údaje poskytli jinému správci – to však můžeme zajistit pouze v případě, že je takový přenos technicky možný. Protože uvedený soubor obsahuje Vaše osobní údaje, doporučujeme je uložit na Vašem zařízení bezpečným způsobem. 

 • Zajišťujeme, aby byly Vaše údaje stále aktuální, takže Vás jednou za čas a tehdy, kdy to vyžaduje zákon, žádáme o jejich kontrolu. Pokud nicméně zjistíte, že údaje, které o Vás máme, nejsou správné, můžete požádat o opravu chybných údajů a prostřednictvím výše zmíněných kontaktních údajů je možné doplnit údaje nekompletní či přidat údaje dodatečné. 

 • Máte právo požádat o omezení zpracování osobních údajů 

 • pod dobu, kdy bude ověřována jejich správnost v návaznosti na předchozí bod tohoto dokumentu, 

 • v případě, že zpracování osobních údajů je protiprávní, ale odmítáte výmaz svých osobních údajů, 

 • v případě, že již osobní údaje nepotřebujeme, ale požadujete je pro určení, výkon nebo obhajobu Vašich právních nároků nebo 

 • v případě, že vznesete námitku proti zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu. 

 • Máte také právo požádat o výmaz Vašich osobních údajů, ovšem pouze v zákonem stanovených případech: 

 • Vaše údaje již pro nás nejsou nezbytné nebo byla překročena ujednaná doba uchovávání; 

 • v případě, že jsou Vaše údaje zpracovávány na základě Vašeho souhlasu, jste tento souhlas odvolali; 

 • nesouhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů na základě našeho oprávněného zájmu; než budou Vaše zájmy ověřeny, zpracování omezíme a pokud budou mít Vaše práva přednost, údaje na Vaši žádost vymažeme; 

 • osobní údaje musí být vymazány, je-li to nezbytné ke splnění zákonné povinnosti; 

 • je-li zpracování protiprávní. 

Neexistuje-li pro to právní základ, Vaše údaje nebudeme mazat ani omezovat jejich zpracování. 

 • Pokud si přejete požádat o výkon některého z Vašich práv uvedených výše, můžete tak učinit písemně či osobně na personálním oddělení Společnosti. 

 • Pokud jste udělil(a) souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, můžete tento souhlas kdykoliv odvolat, a to písemně či osobně na personálním oddělení Společnosti. 

 • Domníváte-li se, že došlo v souvislosti se zpracováním údajů k porušení Vašich práv, máte právo obrátit se na příslušný dozorový úřad (zpravidla Úřad pro ochranu osobních údajů, adresa Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7) nebo na příslušný soud. 

Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů na základě našeho oprávněného zájmu; pokud si přejete takovou námitku vznést, můžete tak učinit osobně na personálním oddělení Společnosti. Vezměte prosím na vědomí, že pokud shledáme, že náš oprávněný zájem převáží nad Vašimi právy a svobodami, můžeme ve zpracování Vašich osobních údajů pokračovat. Bude-li Vaše námitka shledána oprávněnou, může to znamenat, že nebudeme nadále Vaše osobní údaje za daným účelem zpracovávat. 

Aktualizace 

Toto informační memorandum průběžně kontrolujeme a můžeme je příležitostně měnit (především aby byl dodržen soulad s právními předpisy a postupy ochrany osobních údajů). Aktualizované verze budou vždy rozesílány zaměstnancům s přístupem k mailové poště e-mailem, budou uloženy na serveru společnosti v dokumentaci IMS a zaměstnancům bez přístupu k mailu, ti budou seznámeni svými nadřízenými zaměstnanci. Na případnou změnu Vás na změnu vždy upozorníme. 

Aktualizováno dne 24.11.2022.