Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Compliance program

ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI VHS STAVBY A.S.

1. ÚVOD

My, statutární zástupci a zaměstnanci společnosti VHS stavby a.s., IČ: 251 83 052, se sídlem Bánskobystrická 114/26, 460 08 Liberec VIII Dolní Hanychov (dále jen „Společnost“), vědomi si významu společenské odpovědnosti a postavení Společnosti jako jednoho z významných podnikatelských subjektů v České republice, operujícího ve stavebnictví na českém trhu, jsme rozhodnuti podporovat a vyžadovat všechny níže uvedené etické postupy v obchodní i technické činnosti, nedopouštět se a ani netolerovat porušování pravidel hospodářské soutěže, korupční chování a diskriminací v jakékoliv formě.

Své rozhodnutí jsme vyjádřili v tomto Kodexu etického chování (dále jen „Kodex“) ve Společnosti, který stanoví soubor pravidel nad rámec základních a závazných povinností, daných zákony a další legislativou.

Zaměstnanci a statutární zástupci Společnosti se dobrovolně zavázali pravidla dodržovat pro dosažení vyšší úrovně podnikání a prestiže Společnosti.

Kodex obsahuje zásady jednání Společnosti směrem k zaměstnancům, obchodním partnerům, veřejnoprávním subjektům a jejich orgánům, vystupování vůči laické i odborné veřejnosti a požadované zásady vzájemného chování zaměstnanců ve Společnosti.

Kodex je souhrnem důležitých pravidel a zásad, jež platí pro všechny osoby vykonávající pracovní činnost pro Společnost, které jsou povinni respektovat, dodržovat a prosazovat jejich plnění. Kodex je sestaven tak, aby pomohl každé takové osobě pochopit a aplikovat základní principy souladu a poctivosti ve vztahu k plnění svých povinností. Souhrnem všeho, co je obsaženo v tomto Kodexu, jsou dva základní principy, a to:

i)   Vždy jednat čestně a slušně.

ii)  Dodržovat právní předpisy, jakož i pravidla a interní předpisy Společnosti.

Standardy chování obsažené v tomto Kodexu musí během působení pro Společnost dodržovat a řídit se jimi všichni zaměstnanci, kteří pracují pro Společnost, pokud z povahy věci neplyne, že zavazují jenom určitou skupinu osob. Pokud z povahy věci neplyne něco jiného, pro všechny tyto kategorie osob se v tomto Kodexu používá pojem „zaměstnanec“.

2. VŠEOBECNÉ ZÁSADY

 • Své odborné dovednosti udržujeme na nejvyšší úrovni a sledujeme nejmodernější trendy tak, abychom byli schopni nabídnout našim zákazníkům co možná nejvyšší kvalitu a nejpokrokovější postupy s maximální úsporností vynakládaných prostředků a zároveň i rozvíjet a udržovat ekonomicky příznivé podnikání;

 • Zdůrazňujeme, že naším posláním (zájmem) je budování dlouhodobých a vzájemně výhodných vztahů se zákazníky, kterým se vždy snažíme nabídnout optimální řešení jejich potřeb;

 • K vlastní propagaci využíváme výhradně výsledků své vlastní činnosti;

 • Schvalujeme pořádání transparentních soutěží nejen o veřejné, ale i soukromé zakázky a při účasti v nich respektujeme rovné podmínky pro každého účastníka a zásadu zákazu diskriminace;

 • Naším zájmem je, aby nebyly poškozovány zájmy Společnosti ani ostatních partnerů;

 • Usilujeme o získání zakázky vždy etickým a zákonným způsobem;

 • Velký důraz klademe na oblast bezpečnosti práce, naším cílem je vytvořit takové postupy a opatření, která zajistí maximální ochranu zdraví při práci a pracovní bezpečnost nejen našich zaměstnanců, ale i ostatních osob, které v rámci plnění svých úkolů přicházejí s naší činností do kontaktu.

 • Striktně odmítáme jakoukoliv aktivitu mající charakter korupce, úplatkářství či nekalé hospodářské soutěže či aktivitu k těmto směřující;

 • Nevyžadujeme, nepřijímáme ani nenabízíme dary nebo jakékoliv formy pohostinnosti či sponzoringu, které by mohly ovlivňovat naše obchodní rozhodnutí nebo rozhodnutí našich obchodních partnerů a zákazníků;

 • Naše činnost je transparentní a umožníme subjektům k tomu oprávněným provést kontrolu našeho řídícího a finančního systému;

 • Má-li kterýkoliv zaměstnanec, obchodní partner nebo jakákoliv třetí osoba pochybnost o tom, zda je konkrétní záležitost v souladu se zásadami etického chování Společnosti, oznámí to příslušné osobě.

3. VZTAH K OBCHODNÍM PARTNERŮM A ZÁKAZNÍKŮM

 • Orientujeme se na zákazníka, protože jsme přesvědčeni, že naše budoucnost závisí na tom, jak budeme našim zákazníkům naslouchat a pomáhat jim, abychom přispěli k jejich úspěchu;

 • Nabízíme odborné znalosti a praktická řešení;

 • Nenabízíme vědomě objednateli dumpingovou cenu za stavební dílo nebo jiný nesplnitelný závazný parametr (realizační lhůtu, garance), zejména ne s úmyslem přenést finanční ztráty či sankce na své subdodavatele;

 • Neusilujeme o převzetí zakázky, kterou řádným způsobem získal jiný uchazeč, který nemá problémy s jejím plněním;

 • Rozvíjíme mezi naší Společností a ostatními obchodními subjekty dobré obchodní vztahy s cílem zajistit vedle technického a ekonomického rozvoje svých firem i korektní dodavatelsko-odběratelský systém;

 • Dodržujeme právo na obchodní tajemství svých obchodních partnerů a na ochranu nehmotného majetku (autorská práva, patenty, know-how apod.);

 • Distancujeme se od účelové kritiky jiného podnikatele, případně jeho konkrétní práce, jejímž jediným, nebo hlavním účelem je získání zakázky;

 • Snažíme se v rámci svých možností a kompetencí, aby se zásady tohoto etického kodexu staly zásadami i našich obchodních partnerů;

 • Dodržujeme platné zákonné normy a totéž vyžadujeme od svých obchodních partnerů;

 • Zajišťujeme takový IT systém, který zabezpečuje kontrolní i bezpečnostní prvky zajišťující maximální úroveň ochrany údajů našich zákazníků i obchodních partnerů;

 • Dbáme na provádění soutěží v souladu se zákonem č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek;

 • Dbáme na dodržování ochrany osobních údajů svých obchodních partnerů a zákazníků v souvislosti se sběrem těchto údajů, uchováváním, užitím a jejich likvidací;

4. VZTAHY SPOLEČNOSTI K ZAMĚSTNANCŮM

 • Vyznáváme demokratické hodnoty, ochranu a dodržování lidských práv dle Listiny základních práv a svobod;

 • Poskytujeme rovné příležitosti lidem bez ohledu na rasu, barvu pleti, pohlaví, národnost, etnickou příslušnost, původ, mateřský jazyk, věk, rodinný stav, zdravotní stav, sexuální orientaci, genderovou identitu, ekonomickou situaci, náboženské a politické či společenské postavení;

 • Dbáme na dodržování veškerých zákonných norem určujících pracovní a mzdové podmínky zaměstnanců a nepřipouštíme žádné porušování pracovních či lidských práv zaměstnanců;

 • Dbáme na dodržování ochrany zdraví a bezpečnosti na pracovišti a s tím spojené vzdělávání zaměstnanců Společnosti;

 • Jednáme vždy v zájmu Společnosti a aktivně naplňujeme její strategii;

 • Rozvíjíme firemní kulturu, která podporuje iniciativu, odpovědnost a vynikající výkon;

 • Klademe důraz na týmovou spolupráci, korektní vztahy mezi zaměstnanci a osobní rozvoj zaměstnanců;

 • Chceme se vždy aktivně zapojit do procesů a být součástí úspěšného týmu, dáváme našim zaměstnancům možnost seberealizace;

 • Se zaměstnanci jednáme vždy čestně, poctivě a s úctou, dodržujeme naše sliby;

 • Respektujeme individualitu každého jedince, vytváříme prostředí důvěry a otevřené komunikace;

 • Trvale zvyšujeme profesní znalosti a schopnosti zaměstnanců v souladu s potřebami Společnosti;

 • Jsme přesvědčeni, že se vždy dá najít lepší a efektivnější řešení, nikdy se nespokojíme se stereotypem;

 • Na našich pracovištích vytváříme podmínky vylučující jakoukoliv diskriminaci či obtěžování;

 • Do vedoucích funkcí jsou přednostně vybíráni morálně vyspělí a trestně bezúhonní zaměstnanci;

 • Podporujeme teambuildingové akce pro vylepšení a upevnění vzájemných vztahů mezi zaměstnanci;

 • Dbáme vždy na bezpečnost práce a zdravé pracovní prostředí a usilujeme o neustálé zlepšování pracovních podmínek;

 • Uvědomujeme si, že spokojení, vysoce kvalifikovaní a motivovaní zaměstnanci jsou základem našeho úspěchu;

 • Dbáme, aby naši zaměstnanci byli nestranní a objektivní k řešeným záležitostem a odmítali nátlak, vliv, přání nebo žádosti, dary či výhody, které by mohly ohrozit jejich nestrannost;

 • Dbáme na dodržování zákonných požadavků ochrany osobních údajů zaměstnanců v souvislosti se sběrem těchto údajů, uchováváním, užitím a jejich likvidací;

 • Dbáme na to, aby přístup k osobním údajům zaměstnanců měli pouze ty osoby a subjekty, kteří je potřebují k výkonu svých pracovních, případně zákonem stanovených povinností;

5. VZTAHY ZAMĚSTNANCŮ KE SPOLEČNOSTI

Zaměstnanci Společnosti:

 • Dodržují platné zákonné normy, pokyny Pracovního řádu a dalších interních předpisů;

 • Chrání majetek Společnosti a nepoužívají jej v rozporu s rozsahem oprávnění, daným předpisy a pokyny nebo souhlasem nadřízeného, a to včetně ochrany nehmotného majetku (autorská práva, patenty, know-how, obchodní tajemství apod.);

 • Dbají pravidel loajality ke svému zaměstnavateli, nezneužívají svého postavení, znalostí, důvěrných informací, osobních kontaktů získaných při výkonu zaměstnání v neprospěch Společnosti nebo ve svůj prospěch či prospěch třetích osob;

 • Jsou si vědomi své zodpovědnosti v rozsahu svého funkčního zařazení, vystupují jako spolehlivý partner;

 • Dávají přednost své profesionální odpovědnosti před soukromými zájmy a nepřipustí, aby došlo ke střetu jejich soukromého zájmu s jejich postavením jako zaměstnance, přičemž pojem soukromý zájem zahrnuje jakoukoliv výhodu pro zaměstnance, jejich rodinu, blízké a příbuzné osoby a právnické nebo fyzické osoby, se kterými měli nebo mají obchodní nebo politické vztahy;

 • Vykonávají svou práci čestně, slušně, svědomitě, objektivně, bez zbytečných průtahů, korektně, zodpovědně, vstřícně, s náležitou péčí, racionálně, ve spolupráci s ostatními zaměstnanci, smysluplně, iniciativně s ohledem na přijaté cíle a plány svého zaměstnavatele;

 • Zachovávají princip mlčenlivosti, dbají na ochranu používaných a zpracovávaných informací v jakékoliv formě v rámci Společnosti tak, aby nemohly být využity ve prospěch třetích osob;

 • Sdělují informace v jakékoliv formě jen určeným osobám dle jejich oprávnění pro danou činnost a způsobem k tomu určeným;

 • Reprezentují Společnost navenek jejími úspěchy;

 • Vystupují na veřejnosti tak, aby nebylo poškozeno dobré jméno Společnosti nevhodnými aktivitami, chováním a jednáním;

 • Vyvarují se při své práci střetu zájmů, popř. o případném střetu zájmů, který by mohl nastat, bez zbytečného prodlení uvědomí svého nadřízeného; ke střetu zájmů může někdy dojít prostřednictvím zapojení se do jiné pracovní činnosti, veřejné služby nebo i charitativní činnosti, jako je např. výkon veřejných funkcí nebo účast v charitativních organizacích. Před přijetím těchto povinností je potřeba zjistit, do jaké míry se takové zapojení dotýká zájmů nebo činnosti Společnosti a ujistit se, že žádné prostředky a majetek Společnosti, včetně jména Společnosti, není použito nebo zneužito v souvislosti s těmito činnostmi, a že tato činnost je slučitelná s řádným výkonem pracovních povinností nebo tento výkon neomezuje. Pokud si zaměstnanec není jistý, zda jde o činnost slučitelnou s jeho pracovní činností pro Společnost, projedná záležitost se svým bezprostředním nadřízeným;

 • Zaměstnanec nesmí přijmout nebo si dát slíbit majetkový či nemajetkový prospěch nebo výhodu (dále jen „dar“) v souvislosti s výkonem své práce pro Společnost. Dary nebo výhody poskytovány zaměstnanci ze strany Společnosti, jakož i protokolární dary nebo drobné zdvořilostní dary (láhev vína, dárkový koš, propagační materiál, vše max do výše 1.000 Kč) tímto nejsou dotčeny, i když jsou poskytovány v souvislosti s výkonem práce například k životnímu jubileu, o Vánocích apod. Charakter drobných zdvořilostních darů nesplňují dary, jejichž poskytnutí není vzhledem k situaci obvyklé (např. peněžní hotovost, šperky, hodinky, kabelky apod.) a jimiž by mohla být zpochybněna zásada nestrannosti a řádné plnění povinností zaměstnance. Zaměstnanec odevzdává 1x ročně vyplněný formulář „Seznam přijatých darů“;

 • Zaměstnanec nesmí v souvislosti s výkonem práce vyžadovat dar pro sebe nebo jiné osoby od kohokoliv. Jak přímé, tak nepřímé vyžadování darů je zakázáno. Hodnota daru nebo jeho charakter je v tomto případě irelevantní. Je třeba se vyhnout v tomto ohledu jakýmkoliv jednáním představujícím, byť jen zdání nevhodnosti;

 • Je přísně zakázáno při výkonu práce pro Společnost poskytovat, nabízet nebo slíbit komukoliv jakékoliv neoprávněné majetkové nebo nemajetkové plnění v souvislosti s obstaráváním věci obecného zájmu nebo výkonem činnosti Společnosti. V případě pochybností o charakteru poskytovaného plnění a jeho oprávněnosti je potřeba situaci předem projednat s nadřízeným zaměstnancem.

 • Zaměstnanec jedná tak, aby se při výkonu práce pro Společnost, ale ani v soukromém životě nedostal do situace, ve které by byl zavázán oplatit službu či laskavost, která mu byla prokázána. Zároveň se vyvaruje vytváření vzájemně závislých vztahů a nepatřičného vlivu jiných osob, jež by mohly ohrozit jeho profesní činnost a nestrannost.

 • Zaměstnanci se vyvarují toho, aby v rámci svých pracovních i mimopracovních aktivit v elektronických i jiných médiích formulovali hrubě hanlivé nebo vulgární narážky, či komentáře interpretovatelné spoluzaměstnanci, či veřejností jako znevažování, či diskriminaci, spoluzaměstnanců, či vedoucích pracovníků nebo jakýmkoliv jiným způsobem poškozující jméno a pověst Společnosti.

 • Zjistí-li zaměstnanci okolnosti nasvědčující tomu, že existuje možnost vzniku korupčního jednání, finanční, obchodní, technické, bezpečnostní, morální nebo společenské újmy Společnosti, popř. újmy na životním prostředí, je povinen informovat příslušnou osobu;

 • Zaměstnanci jednají tak, aby se nedopustili jednání majícího charakter korupce, úplatkářství, nekalé hospodářské soutěže či jiných deliktů, bez ohledu na to, zda takové jednání může vyústit v (neoprávněný) prospěch Společnosti či nikoli; v případě, že by k takovému jednání byli nabádáni svými nadřízeným, toto odmítnou a bezodkladně oznámí příslušné osobě.

6. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A MANAGEMENT HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ

 • Vše, co děláme, děláme s ohledem na životní prostředí a s ohledem na efektivní hospodaření s energií;

 • Jsme ekologicky odpovědná Společnost, pro kterou je trvale udržitelný rozvoj důležitou součástí podnikání;

 • Minimalizujeme negativní dopad činností Společnosti na životní prostředí a spotřebu energií;

 • Předcházíme vzniku ekologických nehod a havárií;

 • Podporujeme zavádění a užívání ekologicky šetrnějších výrobků, procesů a technologií (včetně prosazování technologií šetrných v oblasti spotřeby a využívání energie);

 • Společnost jedná v souladu se zavedeným systémem pro řízení ochrany životního prostředí certifikovaného podle ISO 14001, který je pravidelně auditován nezávislou organizací;

 • Společnost zapojuje všechny své zaměstnance a obchodní partnery do odpovědného řízení ochrany životního prostředí včetně systému managementu hospodaření s energií s důrazem na dobrou komunikaci a zavádění efektivních technických řešení a opatření;

7. PORUŠENÍ KODEXU

Případné porušení zásad Kodexu řeší příslušná osoba Společnosti, která má právo podniknout patřičné disciplinární kroky k ochraně zájmů Společnosti.

Příslušná osoba shromažďuje návrhy na aktualizaci Kodexu, s nimiž seznámí vedení Společnosti. Po schválení změn vedením Společnosti je provedena aktualizace dokumentu.

Kontakt na příslušnou osobu:

Ing. Marek Štěpnička, člen představenstva

tel: 724 120 145

E-mail: prislusnaosoba@vhsstavby.cz

8. ROZSAH PLATNOSTI

Pravidla, postupy a odpovědnosti zaměstnanců uvedené v tomto dokumentu platí v celém rozsahu činnosti společnosti VHS stavby a.s.

Tento kodex byl schválen rozhodnutím představenstva společnosti VHS stavby a.s. a může být měněn pouze novým rozhodnutím představenstva Společnosti.

 

 

Aktualizováno 1. 12. 2023

 

PROTIKORUPČNÍ PROGRAM SPOLEČNOSTI VHS STAVBY A.S.

1. ÚVOD

Protikorupční program společnosti VHS stavby a.s. (dále též jen „Program“) je zaměřen na podporu protikorupčního klimatu, a to jak ve společnosti VHS stavby a.s., IČ: 25183052, se sídlem Bánskobystrická 114/26, 460 08 Liberec VIII Dolní Hanychov (dále též jen „Společnost“), tak i u jejích obchodních partnerů. Program je součástí souboru opatření Společnosti, jež mají účinně směřovat k předcházení trestné činnosti spojené s podnikáním Společnosti. Program vychází z Etického kodexu Společnosti, který dále rozvíjí o problematiku předcházení korupčnímu jednání a rozšiřuje o problematiku kultivace vztahů   s obchodními partnery Společnosti.

Společnost uplatňuje nulovou toleranci ve vztahu k úplatkům a dalším formám protiprávního jednání směřujícího k narušování volné hospodářské soutěže. Od svých zaměstnanců, vedoucích pracovníků, statutárních orgánů, jakož i od svých dodavatelů a obchodních partnerů očekává, že budou dodržovat veškeré platné právní předpisy.

Tento Program je závazný pro všechny zaměstnance a statutární zástupce Společnosti a všichni zaměstnanci, a statutární zástupci Společnosti musí být s tímto dokumentem prokazatelně seznámeni.

 

Kontakt na příslušnou osobu:

Ing. Marek Štěpnička

Tel: 724 120 145

E-mail: prislusnaosoba@vhsstavby.cz

2. CÍLE, VŠEOBECNÉ ZÁSADY

Cílem Programu je:

 • vymezit možné korupční oblasti,
 • identifikovat klíčová korupční rizika
 • nastavit kontrolní a řídící mechanismy tak, aby došlo ke snížení či eliminaci korupčních rizik
 • minimalizovat motivaci všech zaměstnanců a statutárních zástupců Společnosti ke korupčnímu a jinému protiprávnímu jednání a zvyšovat u nich povědomí, že pokud se ke korupci uchýlí nebo se budou podílet na vytváření korupčního prostředí, budou odhaleni a potrestáni.

Cílem Programu je rovněž působit na obchodní partnery Společnosti tak, aby i oni přijali v rámci své činnosti filozofii nulové tolerance k úplatkům a dalším formám protiprávního jednání směřujícího k narušování volné hospodářské soutěže.

VŠEOBECNÉ ZÁSADY PROGRAMU

Korupce – je vztah dvou či více stran (na každé straně může být více subjektů), ve kterém jedna strana poruší své povinnosti, především pak zneužije určitou pravomoc či postavení, za což získá neoprávněné zvýhodnění pro sebe nebo jiného, a to z vlastního podnětu nebo z podnětu jiné osoby, přičemž i druhá strana získá určité neoprávněné zvýhodnění pro sebe nebo jiného, a mezi porušením povinnosti a neoprávněným zvýhodněním je souvislost (spojitost). Korupce je tedy chápána jako slib, nabídka, poskytnutí úplatku nebo jiné neoprávněné výhody s cílem ovlivnit něčí jednání nebo rozhodnutí. Může se jednat o poskytnutí nejen finančních prostředků, ale i informací, věcí, společenských výhod, služeb, protislužeb apod.

Ke snížení rizika výskytu korupce mohou účinně přispět opatření, která směřují k důslednému dodržování právních předpisů a interních (předpisů) dokumentů Společnosti, jakož i k postupům usilujícím o to, aby při všech činnostech Společnosti byly dodržovány vysoké profesní a etické standardy.

Obecná opatření zahrnují zejména:

a)    důsledné dodržování právních předpisů a interních předpisů Společnosti,

b)    maximální transparentnost všech činností, při kterých by mohlo docházet k jednání, které je v rozporu s právními předpisy a interními předpisy Společnosti

c)    uplatňování vícestupňového rozhodování a udržování účinného vnitřního řídícího a kontrolního systému,

d)    povinné pořizování a podepisování zápisů ze všech uskutečněných porad přímo se týkajících rozhodování,

e)    dodržování etického kodexu Společnosti všemi zaměstnanci.

Obecná opatření v oblasti kontrolní a auditní zahrnují zejména:

a)    provádění namátkové kontroly procesů a činností,

b)    rozvíjení účinného a důsledného systému kontroly činnosti zaměstnanců, zejména systémem hodnocení,

c)    na základě kontrolních zjištění přijímání adekvátních opatření k nápravě a provádění soustavné kontroly jejich realizace, úplnosti a účinnosti.

Obecná opatření v oblasti řídících procesů zahrnují zejména:

a)    vytvoření dostatečného prostoru v rámci porad vedoucích zaměstnanců na všech úrovních řízení pro boj proti nekalému jednání včetně korupčního jednání,

b)    vytváření předpokladů pro soulad mzdového ohodnocení se stanovenými pracovními povinnostmi a odpovědností tak, aby byla pro zaměstnance aktuálně i perspektivně zjevně nevýhodná jakákoliv možnost ke zneužívání jeho postavení nebo pravomocí,

c)    důsledně dbát, aby vedoucí zaměstnanci a zaměstnanci pověření výkonem kontroly v oblasti řídících mechanismů, měli své povinnosti zapracovány v popisu pracovních činností,

d)    bezodkladné a důsledné řešení všech náznaků a zjištěných případů jednání, které je v rozporu s právními předpisy a interními předpisy Společnosti, včetně korupčního jednání a na základě výsledků šetření případné přijímání nápravného/ných opatření,

e)    v případě prokazatelného pochybení nebo selhání zaměstnance se učiní podrobná analýza případu a s touto se seznámení ostatní zaměstnanci na poradách a dále s opatřeními k nápravě, která byla v souladu s tímto pochybením nebo selháním přijata,

f)     v případě porušení povinností stanovených právními předpisy nebo interními dokumenty Společnosti důsledné uplatňování odpovídajícího řešení vůči příslušnému zaměstnanci.

Úkoly spojené s vytvářením a posilováním protikorupčního klimatu ve Společnosti jsou rozděleny do následujících částí:

a)     vytváření a posilování protikorupčního klimatu, kterým se rozumí snižování motivace zaměstnanců Společnosti ke korupci a zvyšování pravděpodobnosti jejího odhalení,

b)    preventivní vzdělávací proces pro podporu protikorupčního klimatu,

c)     systém pro oznámení podezření na korupci,

d)    aktualizace interního protikorupčního programu pro účely jeho zdokonalení a koordinaci protikorupčních aktivit.

e)     Cílem vytváření a posilování protikorupčního klimatu ve Společnosti je snižovat motivaci zaměstnanců ke korupci a zvyšování pravděpodobnosti jejího odhalení. Hlavními nástroji pro vytváření a posilování protikorupčního klimatu ve Společnosti jsou osvěta, posilování morální celistvosti zaměstnanců Společnosti, průběžné a aktivní propagování etických zásad, identifikace korupčních rizik souvisejících s činností Společnosti a jejich potírání zaváděním účinných organizačních a technických opatření k nápravě, nastavení důvěryhodného systému pro oznámení pro podezření korupční jednání nebo rizika, a další formy závadového jednání.

f)     Společnost zajišťuje a podporuje vzdělávání zaměstnanců v oblasti etiky a protikorupčních opatření. Vzdělávání zaměstnanců v oblasti korupce je zaměřeno na zvyšování schopnosti rozpoznat korupci, zvyšování povědomí o ochraně zaměstnanců, kteří podezření na korupci oznámili, a na postupy Společnosti při prošetřování oznámení o podezření na korupční jednání. Preventivní vzdělávací proces pro podporu protikorupčního klimatu ve Společnosti je řešen formou pravidelných školení prováděných 1x ročně zástupcem advokátní kanceláře specializované na trestní právo. Školení jsou prováděna pro jednotlivé útvary Společnosti, u nichž je riziko korupce nejvyšší, za účasti managementu Společnosti.

g)    Jako součást protikorupčního klimatu je ve Společnosti vytvořen systém usnadňující oznámení podezření na korupci, a to jak směrem dovnitř Společnosti, tak i směrem ven. K podání oznámení mohou zaměstnanci Společnosti, její dodavatelé, popř. další osoby využít předem připravené komunikační cesty Společnosti.

h)    Statutární zástupci a příslušná osoba zajišťují aktualizaci tohoto programu.

3. PRAVIDLA OCHRANY OZNAMOVATELŮ A VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM

Podávání a postup posuzování oznámení o možném protiprávním jednání

Jaké jednání lze oznamovat

Zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „ZOCH“) definuje jednání, jež je obsahem oznámení, které lze oznamovat prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému
(§ 2 ZOCH).

Jedná se o možné protiprávní jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti a které:

a)    má znaky trestného činu,

b)    porušuje zákon o ochraně oznamovatelů, nebo

c)    porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti:

1.    finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů
a finančních trhů,

2.    daně z příjmů právnických osob,

3.    předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,

4.    ochrany spotřebitele,

5.    souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,

6.    bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,

7.    ochrany životního prostředí,

8.    bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,

9.    radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,

10.  hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,

11.  ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,

12.  ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací
a informačních systémů,

13.  ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo

14.  fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

V případě, že se nejedná o oznámení jednání mající znaky trestného činu, musí oznamované jednání porušovat předpisy spadající do oblastí vymezených výše pod č. 1 až 14.

Prací nebo jinou obdobnou činností se dle ustanovení § 2 odst. 3 a 4 ZOCH rozumí

a)    závislá práce vykonávaná v základním pracovněprávním vztahu,

b)    služba,

c)    samostatná výdělečná činnost,

d)    výkon práv spojených s účastí v právnické osobě,

e)    výkon funkce člena orgánu právnické osoby,

f)    plnění úkolů v rámci činnosti právnické osoby, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet,

g)    správa svěřenského fondu,

h)    dobrovolnická činnost,

i)    odborná praxe, stáž, nebo

j)    výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění.

Prací nebo jinou obdobnou činností se pro účely tohoto zákona rozumí i ucházení se o práci nebo jinou obdobnou činnost.

Způsob podání oznámení

Oznámení lze podat prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému Společnosti příslušné osobě, Ministerstvu spravedlnosti České republiky nebo uveřejnit za podmínek uvedených
v § 7 odst. 1 písm. c) ZOCH.

Příslušná osoba je osoba, která je určena Společností k přijímání a posuzování důvodnosti oznámení o možném protiprávním jednání, která navrhuje (v případně důvodnosti oznámení) opatření
k nápravě nebo předejití protiprávního stavu. Při výkonu své činnosti postupuje nestranně a je vázána mlčenlivostí.

Příslušná osoba zejména:

a) přijímá a posuzuje důvodnost oznámení podaného prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému;

b)    navrhuje Společnosti opatření k nápravě nebo předejití protiprávnímu stavu návaznosti na podané oznámení, ledaže by tímto postupem mohlo dojít k prozrazení totožnosti oznamovatele či dalších osob, které nesmějí být dle § 4 odst. 1 zákona vystaveny odvetnému opatření;

c)    zachovává mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděla při výkonu své činnosti podle zákona, a to i po ukončení výkonu této činnosti, pokud zákon nestanoví jinak;

d)    postupuje při výkonu své činnosti podle zákona nestranně;

e)    plní pokyny Společnosti, ledaže ohrožují nebo maří výkon její činnosti podle zákona.

Příslušná osoba je povinna zajistit, aby bylo zachováno utajení údajů týkajících se totožnosti oznamovatele a obsahu jeho oznámení, a to zejména jak vůči Společnosti, tak vůči zaměstnancům Společnosti, jakož i vůči třetím osobám a nesmí poskytnout informace, které by mohly zmařit nebo ohrozit účel podávání oznámení.

Informaci o tom, kdo je příslušnou osobou:

a)      lze nalézt na internetových stránkách Společnosti  www.vhsstavby.cz

b)    bude sděleno zaměstnancům na školení o vnitřním oznamovacím systému

spolu s kontaktními údaji na tuto příslušnou osobu.

Kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailová adresa) jsou určeny výlučně pro činění oznámení, nejsou využívány pro jiné (např. pracovní) účely, jsou provozovány bezpečným způsobem, který zajištuje ochranu totožnosti oznamovatele a znemožňuje přístup jiným osobám. Telefonní linka je přímá, nepodléhající přepojování jinou osobou.

Oznámení lze činit prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému:

a)    telefonicky nebo prostřednictvím hlasové zprávy na telefonní číslo příslušné osoby určené výlučně pro tyto účely,

b)    osobně při setkání s příslušnou osobou, přičemž o ústně podaném oznámení bude buď se souhlasem oznamovatele pořízena zvuková nahrávka, nebo záznam, který věrně zachytí podstatu ústního oznámení, přičemž oznamovatel je oprávněn se k záznamu nebo přepisu zvukové nahrávky, byl-li pořízen, vyjádřit

c)    písemně příslušné osobě, takovou zásilku je třeba označit nápisem „Důvěrné, pouze  rukám příslušné osoby“ či jiným obdobným textem, přičemž zaměstnanci Společnosti nejsou oprávněni takto označenou obálku otevřít a jsou povinni ji předat přímo příslušné osobě,

d)    e-mailem zaslaným na speciální e-mailovou adresu příslušné osoby, užívané výlučně pro účely hlášení oznámení, k níž má přístup pouze příslušná osoba,

V oznámení je třeba uvést jméno a příjmení oznamovatele, datum narození a kontaktní údaje, popis případu se všemi podstatnými informacemi a je-li to možné, připojit podklady dokládající uvedená tvrzení tak, aby bylo možné důvodnost oznámení řádně posoudit. 

Společnost nevylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro společnost nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) ZOCH.

Postup po podání oznámení

O přijetí oznámení je příslušná osoba povinna do 7 dnů ode dne jeho přijetí písemně vyrozumět oznamovatele, ledaže:

a)    oznamovatel výslovně požádal příslušnou osobu, aby ho o přijetí oznámení nevyrozumívala, nebo

b)    je zřejmé, že vyrozuměním o přijetí oznámení by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele jiné osobě,

Příslušná osoba je povinna posoudit důvodnost oznámení a písemně vyrozumět oznamovatele
o výsledcích posouzení do 30 dnů ode dne přijetí oznámení (v případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát – o prodloužení lhůty
a důvodech pro její prodloužení je příslušná osoba povinna oznamovatele písemně vyrozumět před jejím uplynutím, výjimkou z povinnosti oznámení jsou případy uvedené výše),

Výsledkem posouzení může být závěr, že:

a)    nejde o oznámení podle zákona o ochraně oznamovatelů, v takovém případě o tom příslušná osoba bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele,

b)    oznámení je důvodné, v takovém případě příslušná osoba Společnosti navrhne opatření
k předejití nebo nápravě protiprávního stavu, o přijatém opatření Společnost neprodleně vyrozumí příslušnou osobu, která o něm bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele (výjimkou z povinnosti oznámení jsou případy uvedené výše),

c)    oznámení není důvodné, v takovém případě příslušná osoba bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele o tom, že na základě skutečností uvedených v oznámení
a z okolností, které jí jsou známy, neshledala podezření ze spáchání protiprávního jednání, nebo shledala, že oznámení se zakládá na nepravdivých informacích, a poučí oznamovatele o právu podat oznámení u orgánu veřejné moci.

Za účelem prošetření oznámení:

a)    jsou zaměstnanci Společnosti povinni poskytovat příslušné osobě součinnost,

b)    je příslušná osoba oprávněna vyžadovat dokumenty potřebné pro posouzení,

Ochrana oznamovatele

Ochrana totožnosti oznamovatele

Pro funkční vnitřní oznamovací systém je prioritou ochrana totožnosti oznamovatele, která je zajištěna tím, že:

a)    veškeré komunikační kanály jsou provozovány bezpečným způsobem, nejsou využívány pro jiné (např. pracovní) účely a přístup k nim má pouze příslušná osoba po zadání hesla,

b)    telefonní linka na příslušnou osobu je přímá, nepodléhající přepojování jinou osobou,

c)    zaměstnanci Společnosti jsou poučeni o zákazu otevírat zásilku označenou nápisem „Důvěrné, pouze k rukám příslušné osoby“ či jiným obdobným textem a o povinnosti předat ji přímo příslušné osobě,

d)    k evidenci údajů o přijatých oznámeních, dokumentům souvisejícím s oznámením
a uchovávaným oznámením má přístup pouze příslušná osoba a tato data jsou uchovávána bezpečným způsobem, odděleně od jiných dat Společnosti,

e)    příslušná osoba je vázána mlčenlivostí o skutečnostech, o kterých se dozvěděla při výkonu své činnosti, a to i po ukončení této činnosti, o čemž je poučena a o poučení je podepisován záznam,

f)    Společnost při výběru příslušné osoby dbá nejen na to, aby příslušná osoba splňovala zákonné podmínky pro výkon této činnosti, avšak aby disponovala též dostatečnými odbornými znalostmi, morální vyspělostí a byla zárukou nestranného výkonu svých úkolů,

g)    veškeré osobní údaje oznamovatelů jsou spravovány v souladu s právními předpisy
o ochraně osobních údajů,

h)    informace o totožnosti oznamovatele a osoby podle § 4 odst. 2 písm. a) až h) ZOCH je možné poskytnout jen s jejich písemným souhlasem, ledaže je příslušná osoba povinna tyto informace poskytnout příslušným orgánům veřejné moci podle jiných právních předpisů
(v takovém případě je povinna o tom předem oznamovatele vyrozumět společně s důvody, pro které je povinna informaci o totožnosti poskytnout a umožnit oznamovateli, aby se
k poskytnutí informace vyjádřil),

Ochrana oznamovatele před odvetnými opatřeními

Oznamovatelé jsou chráněni před odvetnými opatřeními vyvolanými v důsledku učinění oznámení, odvetná opatření jsou zakázána. Odvetným opatřením může být např. rozvázání pracovního poměru nebo neprodloužení pracovního poměru na dobu určitou, snížení mzdy, platu nebo odměny nebo nepřiznání osobního příplatku, přeložení nebo převedení na jinou práci nebo na jiné služební místo, neumožnění odborného rozvoje apod.

Odvetnému opatření nesmí být vystaven oznamovatel ani jiné osoby uvedené v zákoně (§ 4 odst. 2 ZOCH, např. osoba, která poskytla pomoc při zjišťování informací, které jsou obsahem oznámení, podání oznámení nebo posouzení jeho důvodnosti, osoba, která je ve vztahu            k oznamovateli osobou blízkou, osoba, která je zaměstnancem nebo kolegou oznamovatele atd.).

Práva na ochranu před odvetným opatřením se podle § 6 ZOCH nelze vzdát, k takovému vzdání se práva se nepřihlíží.

 

Webové stránky Společnosti

Společnost je povinna zveřejnit na internetových stránkách Společnosti následující informace:

1.    o způsobech oznamování prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému
a Ministerstvu spravedlnosti České republiky,

2.    označení příslušné osoby, její telefonní číslo a adresu elektronické pošty nebo jinou adresu pro doručování a

3.    že povinný subjekt nevylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) ZOCH.

Za zveřejnění je odpovědný výkonný ředitel.

Evidence a uchovávání oznámení

Příslušná osoba je povinna vést v elektronické podobě evidenci údajů o přijatých oznámeních
v následujícím rozsahu:

Přijaté oznámení č. ……….

Datum přijetí oznámení:

                         

Jméno, příjmení oznamovatele:

                         

Datum narození oznamovatele:

                         

Kontaktní adresa oznamovatele:

                         

Shrnutí obsahu oznámení:

                         

Identifikace osoby, proti které oznámení směřovalo:

                         

Datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení příslušnou osobou:

                         

Výsledek posouzení:

                         

Oznámení a související dokumenty budou uchovány do*:

                         

*5 let od přijetí oznámení

Do evidence má přistup pouze příslušná osoba.

Společnost zajistí poučení příslušné osoby o jejích právech a povinnostech vyplývajících ze zákona o ochraně oznamovatelů, o čemž bude sepsán záznam.

Společnost dále provede školení zaměstnanců o vnitřním oznamovacím systému (vzor potvrzení zaměstnance o seznámení se s vnitřním oznamovacím systémem tvoří přílohu
č. 5 tohoto programu).

Společnost se zavazuje účinnost tohoto systému pravidelně (zpravidla jednou za 2 roky) vyhodnocovat a zdokonalovat tak, aby plnil svůj účel.

4. PORUŠENÍ PROGRAMU – DŮSLEDKY

Proti jakémukoliv zaměstnanci, vedoucímu pracovníkovi i statutárnímu orgánu, o němž bude zjištěno, že jednal v rozporu s pravidly uvedenými v tomto Programu, nebude-li toto zjištění postoupeno orgánům činným v trestním řízení, budou podniknuty ze strany Společnosti příslušné právní kroky. Takové porušení bude dle své závažnosti kvalifikováno jako porušení, závažné porušení či porušení pracovních povinností zvlášť hrubým způsobem, se všemi důsledky vyplývajícími z příslušných zákonů (zejména zákoníku práce).

Společnost si vyhrazuje právo zavazovat naše dodavatele k dodržování hodnot a pravidel stanovených v tomto Programu a s dodavateli, kteří nedodržují svůj závazek týkající se Programu, si Společnost vyhrazuje právo ukončit obchodní vztah.

Kdokoli, kdo se domnívá nebo má podezření, že se zaměstnanec Společnosti, nebo kdokoliv jednající jejím jménem, mohl dopustit nezákonného nebo jinak neetického jednání, může toto podezření nahlásit Společnosti. V tomto případě kontaktujte příslušnou osobu společnosti.

5. ROZSAH PLATNOSTI

Pravidla, postupy a odpovědnosti zaměstnanců uvedené v tomto dokumentu platí v celém rozsahu činnosti společnosti VHS stavby a.s.

Tento protikorupční program byl schválen rozhodnutím představenstva společnosti VHS stavby a.s. a může být měněn pouze novým rozhodnutím představenstva Společnosti.

 

Aktualizováno 1. 12. 2023