Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Compliance program

ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI VHS STAVBY A.S.

 1. ÚVOD

My, statutární zástupci a zaměstnanci společnosti VHS stavby a.s. (dále jen „Společnost“), vědomi si významu společenské odpovědnosti a postavení Společnosti jako jednoho z významných podnikatelských subjektů v České republice, operujícího ve stavebnictví na českém trhu, jsme rozhodnuti podporovat a vyžadovat všechny níže uvedené etické postupy v obchodní i technické činnosti, nedopouštět se a ani netolerovat porušování pravidel hospodářské soutěže, korupční chování a diskriminací v jakékoliv formě.

Své rozhodnutí jsme vyjádřili v tomto Kodexu etického chování (dále jen „Kodex“) ve Společnosti, který stanoví soubor pravidel nad rámec základních a závazných povinností, daných zákony a další legislativou. 

Zaměstnanci a statutární zástupci Společnosti se dobrovolně zavázali pravidla dodržovat pro dosažení vyšší úrovně podnikání a prestiže Společnosti. 

Kodex obsahuje zásady jednání Společnosti směrem k zaměstnancům, obchodním partnerům, veřejnoprávním subjektům a jejich orgánům, vystupování vůči laické i odborné veřejnosti a požadované zásady vzájemného chování zaměstnanců ve Společnosti. 

Kodex je souhrnem důležitých pravidel a zásad, jež platí pro všechny osoby vykonávající pracovní činnost pro Společnost, které jsou povinni respektovat, dodržovat a prosazovat jejich plnění. Kodex je sestaven tak, aby pomohl každé takové osobě pochopit a aplikovat základní principy souladu a poctivosti ve vztahu k plnění svých povinností. Souhrnem všeho, co je obsaženo v tomto Kodexu, jsou dva základní principy, a to:

 1. Vždy jednat čestně a slušně;

 2. Dodržovat právní předpisy, jakož i pravidla a interní předpisy Společnosti;

Standardy chování obsažené v tomto Kodexu musí během působení pro Společnost dodržovat a řídit se jimi všichni zaměstnanci, kteří pracují pro Společnost, pokud z povahy věci neplyne, že zavazují jenom určitou skupinu osob. Pokud z povahy věci neplyne něco jiného, pro všechny tyto kategorie osob se v tomto Kodexu používá pojem „zaměstnanec“.

 1. Všeobecné zásady

 2. Své odborné dovednosti udržujeme na nejvyšší úrovni a sledujeme nejmodernější trendy tak, abychom byli schopni nabídnout našim zákazníkům co možná nejvyšší kvalitu a nejpokrokovější postupy s maximální úsporností vynakládaných prostředků a zároveň i rozvíjet a udržovat ekonomicky příznivé podnikání;

 3. Zdůrazňujeme, že naším posláním (zájmem) je budování dlouhodobých a vzájemně výhodných vztahů se zákazníky, kterým se vždy snažíme nabídnout optimální řešení jejich potřeb;

 4. K vlastní propagaci využíváme výhradně výsledků své vlastní činnosti;

 5. Schvalujeme pořádání transparentních soutěží nejen o veřejné, ale i soukromé zakázky a při účasti v nich respektujeme rovné podmínky pro každého účastníka a zásadu zákazu diskriminace;

 6. Naším zájmem je, aby nebyly poškozovány zájmy Společnosti ani ostatních partnerů;

 7. Usilujeme o získání zakázky vždy etickým a zákonným způsobem;

 8. Velký důraz klademe na oblast bezpečnosti práce, naším cílem je vytvořit takové postupy a opatření, která zajistí maximální ochranu zdraví při práci a pracovní bezpečnost nejen našich zaměstnanců, ale i ostatních osob, které v rámci plnění svých úkolů přicházejí s naší činností do kontaktu.

 9. Striktně odmítáme jakoukoliv aktivitu mající charakter korupce, úplatkářství či nekalé hospodářské soutěže či aktivitu k těmto směřující;

 10. Nevyžadujeme, nepřijímáme ani nenabízíme dary nebo jakékoliv formy pohostinnosti či sponzoringu, které by mohly ovlivňovat naše obchodní rozhodnutí nebo rozhodnutí našich obchodních partnerů a zákazníků;

 11. Naše činnost je transparentní a umožníme subjektům k tomu oprávněným provést kontrolu našeho řídícího a finančního systému;

 12. Má-li kterýkoliv zaměstnanec, obchodní partner nebo jakákoliv třetí osoba pochybnost o tom, zda je konkrétní záležitost v souladu se zásadami etického chování Společnosti, oznámí to důvěrníkovi.

 13. Vztah k obchodním partnerům a zákazníkům

 14. Orientujeme se na zákazníka, protože jsme přesvědčeni, že naše budoucnost závisí na tom, jak budeme našim zákazníkům naslouchat a pomáhat jim, abychom přispěli k jejich úspěchu; 

 15. Nabízíme odborné znalosti a praktická řešení;

 16. Nenabízíme vědomě objednateli dumpingovou cenu za stavební dílo nebo jiný nesplnitelný závazný parametr (realizační lhůtu, garance), zejména ne s úmyslem přenést finanční ztráty či sankce na své subdodavatele;

 17. Neusilujeme o převzetí zakázky, kterou řádným způsobem získal jiný uchazeč, který nemá problémy s jejím plněním;

 18. Rozvíjíme mezi naší Společností a ostatními obchodními subjekty dobré obchodní vztahy s cílem zajistit vedle technického a ekonomického rozvoje svých firem i korektní dodavatelsko-odběratelský systém;

 19. Dodržujeme právo na obchodní tajemství svých obchodních partnerů a na ochranu nehmotného majetku (autorská práva, patenty, know-how apod.);

 20. Distancujeme se od účelové kritiky jiného podnikatele, případně jeho konkrétní práce, jejímž jediným, nebo hlavním účelem je získání zakázky;

 21. Snažíme se v rámci svých možností a kompetencí, aby se zásady tohoto etického kodexu staly zásadami i našich obchodních partnerů;

 22. Dodržujeme platné zákonné normy a totéž vyžadujeme od svých obchodních partnerů;

 23. Zajišťujeme takový IT systém, který zabezpečuje kontrolní i bezpečnostní prvky zajišťující maximální úroveň ochrany údajů našich zákazníků i obchodních partnerů;

 24. Dbáme na provádění soutěží v souladu se zákonem č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek;

 25. Dbáme na dodržování ochrany osobních údajů svých obchodních partnerů a zákazníků v souvislosti se sběrem těchto údajů, uchováváním, užitím a jejich likvidací;

 26. Vztahy Společnosti k zaměstnancům

 27. Vyznáváme demokratické hodnoty, ochranu a dodržování lidských práv dle Listiny základních práv a svobod;

 28. Poskytujeme rovné příležitosti lidem bez ohledu na rasu, barvu pleti, pohlaví, národnost, etnickou příslušnost, původ, mateřský jazyk, věk, rodinný stav, zdravotní stav, sexuální orientaci, genderovou identitu, ekonomickou situaci, náboženské a politické či společenské postavení;

 29. Dbáme na dodržování veškerých zákonných norem určujících pracovní a mzdové podmínky zaměstnanců a nepřipouštíme žádné porušování pracovních či lidských práv zaměstnanců;

 30. Dbáme na dodržování ochrany zdraví a bezpečnosti na pracovišti a s tím spojené vzdělávání zaměstnanců Společnosti;

 31. Jednáme vždy v zájmu Společnosti a aktivně naplňujeme její strategii;

 32. Rozvíjíme firemní kulturu, která podporuje iniciativu, odpovědnost a vynikající výkon; 

 33. Klademe důraz na týmovou spolupráci, korektní vztahy mezi zaměstnanci a osobní rozvoj zaměstnanců; 

 34. Chceme se vždy aktivně zapojit do procesů a být součástí úspěšného týmu, dáváme našim zaměstnancům možnost seberealizace;

 35. Se zaměstnanci jednáme vždy čestně, poctivě a s úctou, dodržujeme naše sliby;

 36. Respektujeme individualitu každého jedince, vytváříme prostředí důvěry a otevřené komunikace;

 37. Trvale zvyšujeme profesní znalosti a schopnosti zaměstnanců v souladu s potřebami Společnosti;

 38. Jsme přesvědčeni, že se vždy dá najít lepší a efektivnější řešení, nikdy se nespokojíme se stereotypem;

 39. Na našich pracovištích vytváříme podmínky vylučující jakoukoliv diskriminaci či obtěžování;

 40. Do vedoucích funkcí jsou přednostně vybíráni morálně vyspělí a trestně bezúhonní zaměstnanci;

 41. Podporujeme teambuildingové akce pro vylepšení a upevnění vzájemných vztahů mezi zaměstnanci; 

 42. Dbáme vždy na bezpečnost práce a zdravé pracovní prostředí a usilujeme o neustálé zlepšování pracovních podmínek;

 43. Uvědomujeme si, že spokojení, vysoce kvalifikovaní a motivovaní zaměstnanci jsou základem našeho úspěchu;

 44. Dbáme, aby naši zaměstnanci byli nestranní a objektivní k řešeným záležitostem a odmítali nátlak, vliv, přání nebo žádosti, dary či výhody, které by mohly ohrozit jejich nestrannost;

 45. Dbáme na dodržování zákonných požadavků ochrany osobních údajů zaměstnanců v souvislosti se sběrem těchto údajů, uchováváním, užitím a jejich likvidací;

 46. Dbáme na to, aby přístup k osobním údajům zaměstnanců měli pouze ty osoby a subjekty, kteří je potřebují k výkonu svých pracovních, případně zákonem stanovených povinností;

 47. Vztahy zaměstnanců ke Společnosti 

Zaměstnanci Společnosti:

 • Dodržují platné zákonné normy, pokyny Pracovního řádu a dalších interních předpisů;

 • Chrání majetek Společnosti a nepoužívají jej v rozporu s rozsahem oprávnění, daným předpisy a pokyny nebo souhlasem nadřízeného, a to včetně ochrany nehmotného majetku (autorská práva, patenty, know-how, obchodní tajemství apod.);

 • Dbají pravidel loajality ke svému zaměstnavateli, nezneužívají svého postavení, znalostí, důvěrných informací, osobních kontaktů získaných při výkonu zaměstnání v neprospěch Společnosti nebo ve svůj prospěch či prospěch třetích osob;

 • Jsou si vědomi své zodpovědnosti v rozsahu svého funkčního zařazení, vystupují jako spolehlivý partner; 

 • Dávají přednost své profesionální odpovědnosti před soukromými zájmy a nepřipustí, aby došlo ke střetu jejich soukromého zájmu s jejich postavením jako zaměstnance, přičemž pojem soukromý zájem zahrnuje jakoukoliv výhodu pro zaměstnance, jejich rodinu, blízké a příbuzné osoby a právnické nebo fyzické osoby, se kterými měli nebo mají obchodní nebo politické vztahy;

 • Vykonávají svou práci čestně, slušně, svědomitě, objektivně, bez zbytečných průtahů, korektně, zodpovědně, vstřícně, s náležitou péčí, racionálně, ve spolupráci s ostatními zaměstnanci, smysluplně, iniciativně s ohledem na přijaté cíle a plány svého zaměstnavatele;

 • Zachovávají princip mlčenlivosti, dbají na ochranu používaných a zpracovávaných informací v jakékoliv formě v rámci Společnosti tak, aby nemohly být využity ve prospěch třetích osob;

 • Sdělují informace v jakékoliv formě jen určeným osobám dle jejich oprávnění pro danou činnost a způsobem k tomu určeným;

 • Reprezentují Společnost navenek jejími úspěchy;

 • Vystupují na veřejnosti tak, aby nebylo poškozeno dobré jméno Společnosti nevhodnými aktivitami, chováním a jednáním;

 • Vyvarují se při své práci střetu zájmů, popř. o případném střetu zájmů, který by mohl nastat, bez zbytečného prodlení uvědomí svého nadřízeného; 

 • Zaměstnanec nesmí přijmout nebo si dát slíbit majetkový či nemajetkový prospěch nebo výhodu (dále jen „dar“) v souvislosti s výkonem své práce pro Společnost. Dary nebo výhody poskytovány zaměstnanci ze strany Společnosti, jakož i protokolární dary nebo drobné zdvořilostní dary (láhev vína, dárkový koš, propagační materiál, vše max do výše 1.000,- Kč) tímto nejsou dotčeny, i když jsou poskytovány v souvislosti s výkonem práce například k životnímu jubileu, o Vánocích apod.. Charakter drobných zdvořilostních darů nesplňují dary, jejichž poskytnutí není vzhledem k situaci obvyklé (např. peněžní hotovost, šperky, hodinky, kabelky apod.) a jimiž by mohla být zpochybněna zásada nestrannosti a řádné plnění povinností zaměstnance;

 • Zaměstnanec nesmí v souvislosti s výkonem práce vyžadovat dar pro sebe nebo jiné osoby od kohokoliv. Jak přímé, tak nepřímé vyžadování darů je zakázáno. Hodnota daru nebo jeho charakter je v tomto případě irelevantní. Je třeba se vyhnout v tomto ohledu jakýmkoliv jednáním představujících byť jen zdání nevhodnosti;

 • Je přísně zakázáno při výkonu práce pro Společnost poskytovat, nabízet nebo slibovat komukoliv jakékoliv neoprávněné majetkové nebo nemajetkové plnění v souvislosti s obstaráváním věci obecného zájmu nebo výkonem činnosti Společnosti. V případě pochybností o charakteru poskytovaného plnění a jeho oprávněnosti je potřeba situaci předem projednat s nadřízeným zaměstnancem.

 • Zaměstnanec jedná tak, aby se při výkonu práce pro Společnost, ale ani v soukromém životě nedostal do situace, ve které by byl zavázán oplatit službu či laskavost, která mu byla prokázána. Zároveň se vyvaruje vytváření vzájemně závislých vztahů a nepatřičného vlivu jiných osob, jež by mohly ohrozit jeho profesní činnost a nestrannost.

 • Zaměstnanci se vyvarují toho, aby v rámci svých pracovních i mimopracovních aktivit v elektronických i jiných médiích formulovali hrubě hanlivé nebo vulgární narážky, či komentáře interpretovatelné spoluzaměstnanci, či veřejností jako znevažování, či diskriminaci, spoluzaměstnanců, či vedoucích pracovníků nebo jakýmkoliv jiným způsobem poškozující jméno a pověst Společnosti.

 • Zjistí-li zaměstnanci okolnosti nasvědčující tomu, že existuje možnost vzniku korupčního jednání, finanční, obchodní, technické, bezpečnostní, morální nebo společenské újmy Společnosti, je povinen informovat důvěrníka;

 • Zaměstnanci jednají tak, aby se nedopustili jednání majícího charakter korupce, úplatkářství, nekalé hospodářské soutěže či jiných deliktů, bez ohledu na to, zda takové jednání může vyústit v (neoprávněný) prospěch Společnosti či nikoli; v případě, že by k takovému jednání byli nabádáni svými nadřízeným, toto odmítnou a bezodkladně oznámí důvěrníkovi.

 1. Životní prostředí a management hospodaření s energií

 2. Vše, co děláme, děláme s ohledem na životní prostředí a s ohledem na efektivní hospodaření s energií; 

 3. Jsme ekologicky odpovědná Společnost, pro kterou je trvale udržitelný rozvoj důležitou součástí podnikání;

 4. Minimalizujeme negativní dopad činností Společnosti na životní prostředí a spotřebu energií;

 5. Předcházíme vzniku ekologických nehod a havárií;

 6. Podporujeme zavádění a užívání ekologicky šetrnějších výrobků, procesů a technologií (včetně prosazování technologií šetrných v oblasti spotřeby a využívání energie);

 7. Společnost jedná v souladu se zavedeným systémem pro řízení ochrany životního prostředí certifikovaného podle ISO 14001, který je pravidelně auditován nezávislou organizací;

 8. Společnost zapojuje všechny své zaměstnance a obchodní partnery do odpovědného řízení ochrany životního prostředí včetně systému managementu hospodaření s energií s důrazem na dobrou komunikaci a zavádění efektivních technických řešení a opatření;

 9. Porušení Kodexu

Případné porušení zásad Kodexu řeší důvěrník Společnosti a informuje členy představenstva Společnosti. Představenstvo Společnosti má právo podniknout patřičné disciplinární kroky k ochraně zájmů Společnosti. 

Důvěrník shromažďuje návrhy na aktualizaci Kodexu, s nimiž seznámí vedení Společnosti. Po schválení změn vedením Společnosti je provedena aktualizace dokumentu.

Kdokoli, kdo se domnívá nebo má podezření, že se zaměstnanec Společnosti, nebo kdokoliv jednající jejím jménem, mohl dopustit nezákonného nebo jinak neetického jednání, může toto podezření nahlásit Společnosti. V tomto případě kontaktujte Důvěrníka společnosti VHS stavby a.s. na adrese:

stepnicka@vhsstavby.cz

 1. Rozsah platnosti

Pravidla, postupy a odpovědnosti zaměstnanců uvedené v tomto dokumentu platí v celém rozsahu činnosti společnosti VHS stavby a.s.

Tento kodex byl schválen rozhodnutím představenstva společnosti VHS stavby a.s. a může být měněn pouze novým rozhodnutím představenstva Společnosti.

PROTIKORUPČNÍ PROGRAM SPOLEČNOSTI VHS STAVBY A.S.

 1. ÚVOD

Protikorupční program společnosti VHS stavby a.s. (dále též jen „Program“) je zaměřen na podporu protikorupčního klimatu, a to jak ve společnosti VHS stavby a.s. (dále též jen „Společnost“), tak i u jejích obchodních partnerů. Program je součástí souboru opatření Společnosti, jež mají účinně směřovat k předcházení trestné činnosti spojené s podnikáním Společnosti. Program vychází z Etického kodexu Společnosti, který se dále rozvíjí o problematiku předcházení korupčnímu jednání a rozšiřuje se o problematiku kultivace vztahů s obchodními partnery Společnosti.

Společnost uplatňuje nulovou toleranci ve vztahu k úplatkům a dalším formám protiprávního jednání směřujícího k narušování volné hospodářské soutěže. Od svých zaměstnanců, vedoucích pracovníků, statutárních orgánů, jakož i od svých dodavatelů a obchodních partnerů očekává, že budou dodržovat veškeré platné právní předpisy.

 1. CÍLE, VŠEOBECNÉ ZÁSADY 

Cílem Programu je: 

 • vymezit možné korupční oblasti,

 • identifikovat klíčová korupční rizika, 

 • nastavit kontrolní a řídící mechanismy tak, aby došlo ke snížení či eliminaci korupčních rizik,

 • minimalizovat motivaci všech zaměstnanců a statutárních zástupců Společnosti ke korupčnímu a jinému protiprávnímu jednání a zvyšovat u nich povědomí, že pokud se ke korupci uchýlí nebo se budou podílet na vytváření korupčního prostředí, budou odhaleni a potrestáni. 

Cílem Programu je rovněž působit na obchodní partnery Společnosti tak, aby i oni přijali v rámci své činnosti filozofii nulové tolerance k úplatkům a dalším formám protiprávního jednání směřujícího k narušování volné hospodářské soutěže.

 1. PORUŠENÍ PROGRAMU – DŮSLEDKY

Proti jakémukoliv zaměstnanci, vedoucímu pracovníkovi i statutárnímu orgánu, o němž bude zjištěno, že jednal v rozporu s pravidly uvedenými v tomto Programu, nebude-li toto zjištění postoupeno orgánům činným v trestním řízení, budou podniknuty ze strany Společnosti příslušné právní kroky. Takové porušení bude dle své závažnosti kvalifikováno jako porušení, závažné porušení či porušení pracovních povinností zvlášť hrubým způsobem, se všemi důsledky vyplývajícími z příslušných zákonů (zejména zákoníku práce).

Společnost si vyhrazuje právo zavazovat naše dodavatele k dodržování hodnot a pravidel stanovených v tomto Programu a s dodavateli, kteří nedodržují svůj závazek týkající se Programu, si Společnost vyhrazuje právo ukončit obchodní vztah. 

Kdokoli, kdo se domnívá nebo má podezření, že se zaměstnanec Společnosti, nebo kdokoliv jednající jejím jménem, mohl dopustit nezákonného nebo jinak neetického jednání, může toto podezření nahlásit Společnosti. V tomto případě kontaktujte Důvěrníka společnosti VHS stavby a.s. na adrese:

stepnicka@vhsstavby.cz 

 1. ROZSAH PLATNOSTI

Pravidla, postupy a odpovědnosti zaměstnanců uvedené v tomto dokumentu platí v celém rozsahu činnosti společnosti VHS stavby a.s.

Tento protikorupční program byl schválen rozhodnutím představenstva společnosti VHS stavby a.s. a může být měněn pouze novým rozhodnutím představenstva společnosti.